>

Personalo administravimo funkcijas reglamentuojantys teisės aktai

 

 • Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas;
 • Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 "Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo"
  • Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas;
  • Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas;
  • Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašas;
  • Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas;
  • Sezoninių darbų sąrašas;
  • Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas;
  • Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašas;
  • Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmės aprašas;
  • Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas;
  • Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas;
  • Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas;
  • Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašą ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas.
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. A1-343 "Dėl pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo"
 • Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 1V-55 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo":
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašas;
  • Standartines stojimo į vidaus tarnybą sutarties sąlygas, stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sudarymo ir privalomų stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sąlygų vykdymo kontrolės tvarkos aprašas;
  • Teisės atkurti vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašas;
  • Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rotacijos tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašas;
  • Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašas
  • Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, taip pat nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu bei profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, jų šeimos narių ir jų nuosavybės apsaugos, kai dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybos kyla reali grėsmė jų gyvybei, sveikatai ar turtui, užtikrinimo tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir jų šeimos nariams padarytos materialinės žalos, kurią jie patyrė dėl su vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnyba susijusių priežasčių ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginimo tvarkos aprašas;
  • Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašas.
 • Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 1K-56 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje"
 • Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-79 "Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro personalo administravimo procesų aprašų patvirtinimo"

 1. Funkcijų, susijusių su konkurso eiti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas organizavimu, atlikimo aprašas
 2. Funkcijų, susijusių su priėmimu į pareigas, atlikimo aprašas
 3. Funkcijų, susijusių su darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, perkėlimu į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje, atlikimo aprašas
 4. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojo perkėlimu į kitas pareigas, esant tarnybinei būtinybei atlikimo aprašas
 5. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojo perkėlimu tarnybinio kaitumo būdu į kitas pareigas atlikimo aprašas
 6. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojo perkėlimu į kitas pareigas, laimėjus konkursą, atlikimo aprašas
 7. Funkcijų, susijusių su politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo perkėlimu į kitas pareigas, atlikimo aprašas
 8. Funkcijų, susijusių su kasmetinių atostogų eilės sudarymu, atlikimo aprašas
 9. Funkcijų, susijusių su atostogų suteikimu, perkėlimu ir pratęsimu, atlikimo aprašas
 10. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimu, atlikimo aprašas
 11. Funkcijų, susijusių su darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kasmetiniu veiklos vertinimu, atlikimo aprašas
 12. Funkcijų, susijusių su tarnybinių nuobaudų skyrimu ir darbo pareigų pažeidimo įforminimu, atlikimo aprašas 
 13. Funkcijų, susijusių su skatinimu, priedų, priemokų ir pašalpų skyrimu, atlikimo aprašas
 14. Funkcijų, susijusių su leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį išdavimu, atlikimo aprašas
 15. Funkcijų, susijusių su siuntimo į komandiruotę įforminimu, atlikimo aprašas
 16. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojo pažymėjimų išdavimu, atlikimo aprašas
 17. Funkcijų, susijusių su praktikos atlikimu įstaigoje, atlikimo aprašas
 18. Funkcijų, susijusių su darbo ir tarnybos santykių nutraukimu, atlikimo aprašas
 19. Funkcijų, susijusių su stažo skaičiavimu, atlikimo aprašas
 20. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo ir pateikimo proceso aprašas
 21. Funkcijų, susijusių su nepanaudotų kasmetinių atostogų apskaita, aprašas  Priedas
 22. Funkcijų, susijusių su pareigūnų valstybinių pensijų skyrimu, atlikimo tvarkos aprašas
 23. Funkcijų, susijusių su atleidimu iš vidaus tarnybos, atlikimo tvarkos aprašas
  NBFC direktorės 2022 m. gruodžio 27 d.  įsakymas Nr. V-534 dėl personalo administravimo funkcijų atlikimo aprašų patvirtinimo
 24. Funkcijų, susijusių su asmens skyrimo į vidaus tarnybą ir grąžinto į vidaus tarnybą pareigūno arba statusą atkūrusio pareigūno skyrimo į pareigas, atlikimo aprašas
 25.  Funkcijų, susijusių su atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigas organizavimu, atlikimo aprašas
 26. Funkcijų, susijusių su konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimu, atlikimo aprašas

Įsakymas dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2022 m. vasario 17 d. Įsakymo nr. V-78 ,,Dėl informacijos ir duomenų gavimo formų, reikalingų personalo administravimo funkcijoms centralizuotai atlikti, patvirtinimo“ pakeitimo

 1. Prašymo paskelbti konkursą į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas formą;
 2. Prašymo paskelbti konkursą arba atranką į vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas formą;
 3. Informacijos apie konkurso arba atrankos į vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas pretendentus ir jų patikrinimo datą, laiką ir vietą pateikimo formą;
 4. Informacijos apie pretendentus, galinčius dalyvauti konkurse arba atrankoje į vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas, ir konkurso arba atrankos datą, laiką, vietą, komisijos sudėtį pateikimo formą;
 5. Informacijos apie konkurso arba atrankos į vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas pretendentus pateikimo formą;
 6. Prašymo priimti į darbą formą;
 7. Prašymo priimti į tarnybą formą;
 8. Prašymo suteikti atostogas arba papildomą poilsio dieną, arba papildomų poilsio dienų, arba papildomą poilsio laiką formą;
 9. Prašymo perkelti atostogas arba papildomą poilsio dieną, arba papildomas poilsio dienas, arba papildomą poilsio laiką formą;
 10. Prašymo leisti vykti į komandiruotę ir apmokėti komandiruotės išlaidas formą;
 11. Prašymo kompensuoti kelionės į komandiruotės vietą laiką arba darbo laiką komandiruotėje formą;
 12. Prašymo perkelti į kitas pareigas formą;
 13. Sutikimo būti perkeltam į kitas pareigas formą;
 14. Sutikimo dirbti viršvalandinį darbą arba poilsio ar švenčių dieną formą;
 15. Prašymo pakeisti darbo sutarties sąlygas formą;
 16. Prašymo dėl darbo užmokesčio mokėjimo formą;
 17. Prašymo leisti dirbti papildomą darbą formą;
 18. Prašymo atleisti iš darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigų formą;
 19. Prašymo atleisti iš karjeros valstybės tarnautojo arba laikinojo valstybės tarnautojo, arba politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, arba įstaigos vadovo pareigų formą;
 20. Prašymo atleisti iš vidaus tarnybos formą;
 21. Informacijos ir duomenų apie kvalifikacijos tobulinimą teikimo formą;
 22. Prašymo išduoti pažymą apie tarnybos Lietuvos valstybei stažą arba einamas pareigas, arba einamas pareigas ir nustatytą darbo laiką, arba eitas pareigas, arba suteiktas kasmetines atostogas, arba suteiktas nemokamas atostogas, arba suteiktas poilsio dienas, arba darbo užmokestį formą;
 23. Prašymo leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį formą;
 24. Prašymo leisti dirbti nuotoliniu būdu formą;
 25. Teikimo / prašymo / tarnybinio pranešimo dėl priemokos / vienkartinės piniginės išmokos / piniginės išmokos skyrimo forma (grupei);
 26. Teikimo / prašymo / tarnybinio pranešimo dėl priemokos / vienkartinės piniginės išmokos / piniginės išmokos skyrimo forma (individuali).
   

Atnaujinimo data: 2024-03-27