>

Korupcijos prevencija

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Siekiant nustatyti, valdyti ar pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, kiekvienų metų III ketvirtį Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) atlieka Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui nustatytos veiklos srities (sričių) korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir vertinimą. Kiekvienais metais finansų ministro įsakymu patvirtinamos veiklos sritys, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Tokios veiklos sritys pasirenkamos atsižvelgus į Vyriausybės programos prioritetus kovos su korupcija srityje, informaciją apie korupcijos situaciją finansų ministro valdymo srityje, aktualiausias einamojo laikotarpio šalies problemas ir pan.

Veiklos sričių analizės ir vertinimo tikslas – išnagrinėti esamą situaciją (atliekamas procedūras, dokumentų rengimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, priimamus sprendimus, jų kontrolės mechanizmą ir pan.) ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir nustatyti, ar veikla pakankamai reglamentuota, ar nėra teisės aktų prieštaravimų, spragų, leidžiančių daryti prielaidą, kad įgyvendinant nustatytus uždavinius gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir (arba) kitas su korupcija susijusias veikas, parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

Veiklos sričių analizę ir vertinimą kiekvienų metų III ketvirtį atlieka NBFC sudaryta darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei atitinkamose veiklos srityse nustatyti.

Darbo grupių korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti darbo reglamentai:

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir vertinimą, parengiamas analizuojamos veiklos srities vertinimo aprašymas, kuriame nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir pasiūlytos korupcijos prevencijos priemonės, kaip šiuos veiksnius valdyti ar pašalinti, ir aprašymas pateikiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

Veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo aprašymai:

Informaciją apie pažeidimus Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre (toliau – NBFC) galima pateikti NBFC vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu – elektroninio pašto adresu [email protected]

NBFC vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu [email protected] gautos informacijos apie pažeidimus NBFC teikimo, priėmimo, registravimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato „Informacijos apie pažeidimus administravimo Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas). 

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti užpildydamas Pranešimo apie pažeidimą formą arba pateikdamas laisvos formos dokumentą, kuriame būtų pateikta Aprašo 4.2 papunktyje nurodyta informacija.  

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas subjektas Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre – NBFC patarėja (asmens duomenų apsaugos pareigūnė) Birutė Vyšniauskaitė-Atroškienė, (+370) 672 79 161, [email protected].  

Atnaujinimo data: 2024-01-18