>

Asmens duomenų apsauga

 

Siekdamas užtikrinti asmens duomenų tvarkymo atitiktį ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui bei kitais teisės aktais nustatytam teisiniam reguliavimui, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras atlikti duomenų apsaugos pareigūno funkcijas paskyrė Birutę Vyšniauskaitę-Atroškienę.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekančio darbuotojo kontaktai:

Birutė Vyšniauskaitė-Atroškienė    
Geležinio Vilko g. 12, Vilnius
el. p. [email protected], tel. 8 672 79 161

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre;
  • teisę susipažinti su Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
  • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
  • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

Atnaujinimo data: 2023-12-04