BDAR
Close

Personalo administravimo procesų aprašai

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-79 "Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro personalo administravimo procesų aprašų patvirtinimo" -->

1. Funkcijų, susijusių su konkurso eiti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas organizavimu, atlikimo aprašas -->

2. Funkcijų, susijusių su priėmimu į pareigas, atlikimo aprašas -->

3. Funkcijų, susijusių su darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, perkėlimu į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje, atlikimo aprašas -->

4. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojo perkėlimu į kitas pareigas, esant tarnybinei būtinybei atlikimo aprašas -->

5. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojo perkėlimu tarnybinio kaitumo būdu į kitas pareigas atlikimo aprašas -->

6. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojo perkėlimu į kitas pareigas, laimėjus konkursą, atlikimo aprašas -->

7. Funkcijų, susijusių su politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo perkėlimu į kitas pareigas, atlikimo aprašas -->

8. Funkcijų, susijusių su kasmetinių atostogų eilės sudarymu, atlikimo aprašas -->

9. Funkcijų, susijusių su atostogų suteikimu, perkėlimu ir pratęsimu, atlikimo aprašas -->

10. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimu, atlikimo aprašas -->

11. Funkcijų, susijusių su darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kasmetiniu veiklos vertinimu, atlikimo aprašas -->

12. Funkcijų, susijusių su tarnybinių nuobaudų skyrimu ir darbo pareigų pažeidimo įforminimu, atlikimo aprašas -->

13. Funkcijų, susijusių su skatinimu, priedų, priemokų ir pašalpų skyrimu, atlikimo aprašas -->

14. Funkcijų, susijusių su leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį išdavimu, atlikimo aprašas -->

15. Funkcijų, susijusių su siuntimo į komandiruotę įforminimu, atlikimo aprašas -->

16. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojo pažymėjimų išdavimu, atlikimo aprašas -->

17. Funkcijų, susijusių su praktikos atlikimu įstaigoje, atlikimo aprašas -->

18. Funkcijų, susijusių su darbo ir tarnybos santykių nutraukimu, atlikimo aprašas -->

19. Funkcijų, susijusių su stažo skaičiavimu, atlikimo aprašas -->

20. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo ir pateikimo proceso aprašas -->

21. Funkcijų, susijusių su nepanaudotų kasmetinių atostogų apskaita, aprašas -->   Priedas --->

22. Funkcijų, susijusių su pareigūnų valstybinių pensijų skyrimu, atlikimo tvarkos aprašas -->  

23. Funkcijų, susijusių su atleidimu iš vidaus tarnybos, atlikimo tvarkos aprašas -->  

NBFC direktorės 2022 m. gruodžio 27 d.  įsakymas Nr. V-534 dėl personalo administravimo funkcijų atlikimo aprašų patvirtinimo --->

24. Funkcijų, susijusių su asmens skyrimo į vidaus tarnybą ir grąžinto į vidaus tarnybą pareigūno arba statusą atkūrusio pareigūno skyrimo į pareigas, atlikimo aprašas --->

25. Funkcijų, susijusių su atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigas organizavimu, atlikimo aprašas --->

26. Funkcijų, susijusių su konkursų į laisvas Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų pareigas organizavimu, atlikimo aprašas --->

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-30