BDAR
gdpr

Personalo administravimo funkcijas reglamentuojantys teisės aktai

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 • Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas;
 • Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 "Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo"
  • Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas;
  • Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas;
  • Sezoninio darbo sutarties sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, taip pat darbo ir poilsio laiko ir darbo apmokėjimo ypatumų aprašas;
  • Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas;
  • Sezoninių darbų sąrašas;
  • Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas;
  • Specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų aprašas;
  • Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas, sąrašą ir šių atostogų trukmės aprašas;
  • Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas;
  • Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas;
  • Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašas;
  • Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašą ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas.
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. A1-343 "Dėl pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo" -->
 • Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas;
 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 1V-55 "Dėl Lietuvos Rezpublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo":
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašas;
  • Standartines stojimo į vidaus tarnybą sutarties sąlygas, stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sudarymo ir privalomų stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sąlygų vykdymo kontrolės tvarkos aprašas;
  • Teisės atkurti vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašas;
  • Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rotacijos tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašas;
  • Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašas
  • Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, taip pat nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu bei profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, jų šeimos narių ir jų nuosavybės apsaugos, kai dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybos kyla reali grėsmė jų gyvybei, sveikatai ar turtui, užtikrinimo tvarkos aprašas;
  • Vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir jų šeimos nariams padarytos materialinės žalos, kurią jie patyrė dėl su vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnyba susijusių priežasčių ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginimo tvarkos aprašas;
  • Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašas.
 • Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 1K-56 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje"
 • Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-79 "Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro personalo administravimo procesų aprašų patvirtinimo" -->

1. Funkcijų, susijusių su konkurso eiti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas organizavimu, atlikimo aprašas -->

2. Funkcijų, susijusių su priėmimu į pareigas, atlikimo aprašas -->

3. Funkcijų, susijusių su darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, perkėlimu į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje, atlikimo aprašas -->

4. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojo perkėlimu į kitas pareigas, esant tarnybinei būtinybei atlikimo aprašas -->

5. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojo perkėlimu tarnybinio kaitumo būdu į kitas pareigas atlikimo aprašas -->

6. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojo perkėlimu į kitas pareigas, laimėjus konkursą, atlikimo aprašas -->

7. Funkcijų, susijusių su politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo perkėlimu į kitas pareigas, atlikimo aprašas -->

8. Funkcijų, susijusių su kasmetinių atostogų eilės sudarymu, atlikimo aprašas -->

9. Funkcijų, susijusių su atostogų suteikimu, perkėlimu ir pratęsimu, atlikimo aprašas -->

10. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimu, atlikimo aprašas -->

11. Funkcijų, susijusių su darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kasmetiniu veiklos vertinimu, atlikimo aprašas -->

12. Funkcijų, susijusių su tarnybinių nuobaudų skyrimu ir darbo pareigų pažeidimo įforminimu, atlikimo aprašas -->

13. Funkcijų, susijusių su skatinimu, priedų, priemokų ir pašalpų skyrimu, atlikimo aprašas -->

14. Funkcijų, susijusių su leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį išdavimu, atlikimo aprašas -->

15. Funkcijų, susijusių su siuntimo į komandiruotę įforminimu, atlikimo aprašas -->

16. Funkcijų, susijusių su valstybės tarnautojo pažymėjimų išdavimu, atlikimo aprašas -->

17. Funkcijų, susijusių su praktikos atlikimu įstaigoje, atlikimo aprašas -->

18. Funkcijų, susijusių su darbo ir tarnybos santykių nutraukimu, atlikimo aprašas -->

19. Funkcijų, susijusių su stažo skaičiavimu, atlikimo aprašas -->

20. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo ir pateikimo proceso aprašas -->

21. Funkcijų, susijusių su nepanaudotų kasmetinių atostogų apskaita, aprašas -->   Priedas --->

 

Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus informacijos ir duomenų gavimo formų personalo administravimo funkcijoms atlikti patvirtinimo V-491

Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymo V-491 pakeitimo

1. Prašymo skelbti konkursą į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas forma

2. Prašymo skelbti konkursą (atranką) į karjeros valstybės tarnautojo / pakaitinio valstybės tarnautojo / įstaigos vadovo pareigas forma

3. Prašymo dėl priėmimo į darbą forma

4. Prašymo dėl priėmimo į tarnybą forma

5. Prašymo dėl atostogų / papildomos poilsio dienos / papildomo poilsio laiko suteikimo forma

6. Prašymo dėl atostogų / papildomos poilsio dienos / papildomo poilsio laiko perkėlimo forma

7. Prašymo dėl vykimo į komandiruotę forma

8. Prašymo dėl kompensavimo už kelionės laiką / darbo laiką komandiruotėje forma

9. Prašymo dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį forma

10. Prašymo dėl nuotolinio darbo forma

11. Prašymo / sutikimo dėl perkėlimo į kitas pareigas forma

12. Sutikimo dėl viršvalandinio darbo / darbo poilsio ar švenčių dienomis forma

13. Prašymo dėl atleidimo iš karjeros valstybės tarnautojo / pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo / politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo / įstaigos vadovo pareigų forma

14. Prašymo dėl atleidimo iš darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigų formą

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-25