BDAR
Close

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 2022 m. vykdė rinkos konsultacijas, po kurių buvo atnaujintas „Informacinės sistemos „E. sąskaita“ modernizavimas“ projekto (toliau – Projektas) planas, numatant, kad atnaujinta sistema veikti pradės 2024 m. liepą. Būtent tiek laiko, remiantis panašiomis sutartimis ir ekspertų vertinimu, prireiks Projekto priežiūros komiteto patvirtintoje techninėje specifikacijoje numatytiems darbams atlikti. Taigi, visi darbai planuojami taip, kad Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema (SABIS, naujas sistemos pavadinimas) pradėtų veikti 2024 m. liepos mėn.  

Projekte numatyta parengti:

 • savarankiško mokymosi medžiagą – instrukcijas sistemos naudotojams, administratoriams;
 • metodines rekomendacijas išorės tiekėjams ir gavėjams darbui per integracines sąsajas;
 • rekomendacijas darbui per Access Point integracijas;
 • vaizdo instrukcijos sistemos naudotojams. 

Taip pat bus organizuojami naudotojų, kurie galėtų apmokyti kitus naudotojus, mokymai:

 • sąskaitų teikėjų ir sąskaitų gavėjų (viešojo sektoriaus subjektų ir kitų subjektų, kurie yra perkančiosios organizacijos) „focus“ grupių apmokymai bandomosios eksploatacijos metu;
 • darbo su SABIS portalu mokomosios vaizdo medžiagos pristatymas sąskaitų gavėjų atstovams (galimas nuotolinis renginys).
 • darbo su SABIS portalu mokomosios vaizdo medžiagos pristatymas sąskaitų teikėjų atstovams (galimas nuotolinis renginys).

Atsakymas sąskaitų teikėjams:

Jei šiuo metu siunčiate sąskaitas naudojant Peppol tinklą, nieko keisti nereikės. Sąskaitos ir toliau pasieks sąskaitų gavėjus tokiu pačiu būdu. Be to, bus galima įgalinti atsakymų apie išsiųstos sąskaitos faktūros būseną (Peppol BIS Invoice response dokumentas) gavimą, o tai jums užtikrins automatizuotą komunikaciją su sąskaitų gavėjais. 

Jei naudojate „E. sąskaita“ IS senąjį integracinį tašką, pokyčiai bus reikalingi. Sąskaitas SABIS galėsite perduoti per naujai sukurtą sąsają (API) arba prisijungę prie Peppol tinklo, kuris jums leis perduoti dokumentus ne tik sąskaitų gavėjams, bet ir kitiems Jūsų verslo partneriams, prisijungusiems prie to pačio Peppol tinklo. 

Be to, svarbu pažymėti, kad Ekonomikos ir Inovacijų ministerijos užsakymu kuriamas atviro kodo įskiepis, kuris bus prieinamas nemokamai ir gali būti pakartotinai panaudojamas visų buhalterinės apskaitos sistemų gamintojų. Šis įskiepis užtikrins apskaitos ar dokumentų valdymo sistemos sąsają su bet kuriuo Peppol paslaugos teikėju naudojančiu tą patį įskiepį.
Pilną Peppol paslaugos teikėjų sąrašą galite rasti šioje nuorodoje.

Daugiau informacijos apie Peppol tinklą galite rasti šioje nuorodoje.

Atsakymas sąskaitų gavėjams:

Taip, integracinę sąsają reikės atnaujinti, ypač jeigu negaudavote sąskaitų e-Invoicing standartu.

Visgi šie pokyčiai bus nekritiniai, o apskaitos ar dokumentų valdymo sistemos rangovams bus pateiktos instrukcijos, kaip migruoti į SABIS. 

Svarbu pažymėti, kad bus sukurta daug papildomų integracijų, kurios padės automatizuoti duomenų mainus ir tokiu būdu optimizuoti sąskaitų gavėjų darbą su sąskaitomis. Ne mažiau svarbu ir tai, jog integracija su sąskaitų gavėjų sistemomis bus dvipusė.

Preliminariai planuojamos integracinės sąsajos aprašytos SABIS informaciniame puslapyje

Be to, Ekonomikos ir Inovacijų ministerijos užsakymu yra kuriamas atviro kodo įskiepis, kuris bus prieinamas nemokamai ir galės būti pakartotinai panaudojamas visų buhalterinės apskaitos sistemų gamintojų. Šis įskiepis užtikrins apskaitos ar dokumentų valdymo sistemos sąsają su SABIS.
 

Preliminariai planuojamos integracinės sąsajos aprašytos SABIS informacinio puslapio polapyje "IS funkcinė architektūra". 
Planuojama, kad 2024 m. I ketvirtį galutiniai integracines sąsajas aprašantys dokumentai bus parengti bei patalpinti suinteresuotoms šalims viešai prieinamoje vietoje. Detalesnė informacija šiuo klausimu bus pateikta vėliau projekto eigoje. 
 

Atsakymas sąskaitų teikėjams: 

Jei siekiate automatizuoti sąskaitų pateikimą sąskaitų gavėjams dar iki naujos SABIS sukūrimo, siūlome jungtis į Peppol tinklą ir tokiu būdu užsitikrinti, kad elektroninės sąskaitos pasieks sąskaitų gavėjus tiek šiuo metu, tiek ir įdiegus SABIS. Šiuo tikslu galite naudoti bet kurį Peppol paslaugos teikėją, nurodytą šiame internetiniame puslapyje. Po „E. sąskaita“ IS atnaujinimo, tokios integracijos nereikės keisti ir sąskaitos automatiškai pateks į SABIS.

Atsakymas sąskaitų gavėjams:

Jeigu Jūsų įstaigoje šiuo metu  nėra realizuota integracinė sąsaja su „E. sąskaita“ IS, tuomet įstaiga turėtų įsivertinti galimą naudą ir investicijų kaštus laikotarpiui iki planuojamos SABIS veikimo pradžios. Jeigu Jūsų įstaiga apdoroja didelį kiekį sąskaitų rankiniu būdu per „ E. sąskaita “ IS naudotojo sąsają, tuomet potenciali integracinės sąsajos sukūrimo nauda galėtų būti didelė, todėl galėtų būti verta svarstyti kurti sąsają su „E. sąskaita“ IS nelaukiant SABIS veikimo pradžios.
 

Pirkimo techninėje specifikacijoje yra numatytas duomenų migravimas iš informacinės sistemos „E.sąskaita“ į SABIS. 

SABIS techninė specifikacijoje numatyta, kad detalios analizės metu turi būti identifikuota ir su NBFC suderinta šiuo metu naudojamos „E. sąskaita“ IS migruojamų duomenų į naują SABIS apimtis ir duomenų atrankos taisyklės. Preliminariai numatoma, kad turi būti perkeliami:

 • Įstaigų (perkančiųjų organizacijų ir Tiekėjų) ir naudotojų paskyrų duomenys;
 • Sąskaitų duomenys su priedais. Turi būti perkelti sąskaitų duomenys, ryšys su sąskaitos priedais ir patys priedų failai. Perkelti sąskaitų duomenys su priedais turi būti atvaizduojami naujoje SABIS sistemoje „Senos „E. sąskaita“ IS istorinių duomenų peržiūros“ modulyje. Duomenų migravimas turi užtikrinti, kad SABIS naudotojai galėtų peržiūrėti savo anksčiau pateiktus sąskaitos duomenis ir dokumentus ir jų rezultatus.
 • Perkėlus įstaigų (perkančiųjų organizacijų ir Tiekėjų) ir naudotojų paskyrų duomenis, SABIS turi būti sukurtos organizacijų paskyros (sąskaitų teikėjų ir sąskaitų gavėjų), naudotojų paskyros ir prie organizacijos paskyros priskirti naudotojai.
 • Turi būti atliktas sutarčių duomenų, kurios dar galioja ir nėra užbaigtos, migravimas iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos - CVP IS (VPT) į SABIS. Detalios analizės metu poreikis migravimui turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. Numatoma gauti šiuos Sutarčių duomenis: sutarties Nr., perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo duomenys, sutarties vertė (Eur), Sutarties sudarymo data, sutarties įsigaliojimo data, galioja iki, Sutarties tipas, Pirkimo numeris, Pirkimo pavadinimas, Pirkimo rūšis, pagrindinis BVPŽ kodas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-19