>

Klausimai apie SABIS

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Jei šiuo metu siunčiate sąskaitas naudojant Peppol tinklą, nieko keisti nereikės. Sąskaitos ir toliau pasieks sąskaitų gavėjus tokiu pačiu būdu. Be to, bus galima įgalinti atsakymų apie išsiųstos sąskaitos faktūros būseną (Peppol BIS Invoice response dokumentas) gavimą, o tai jums užtikrins automatizuotą komunikaciją su sąskaitų gavėjais. 

Jei naudojate „E. sąskaita“ IS senąjį integracinį tašką, pokyčiai bus reikalingi. Sąskaitas SABIS galėsite perduoti per naujai sukurtą sąsają (API) arba prisijungę prie Peppol tinklo, kuris jums leis perduoti dokumentus ne tik sąskaitų gavėjams, bet ir kitiems Jūsų verslo partneriams, prisijungusiems prie to pačio Peppol tinklo. 

Be to, svarbu pažymėti, kad Ekonomikos ir Inovacijų ministerijos užsakymu kuriamas atviro kodo įskiepis, kuris bus prieinamas nemokamai ir gali būti pakartotinai panaudojamas visų buhalterinės apskaitos sistemų gamintojų. Šis įskiepis užtikrins apskaitos ar dokumentų valdymo sistemos sąsają su bet kuriuo Peppol paslaugos teikėju naudojančiu tą patį įskiepį.
Pilną Peppol paslaugos teikėjų sąrašą galite rasti šioje nuorodoje.

Daugiau informacijos apie Peppol tinklą galite rasti šioje nuorodoje.

Taip, integracinę sąsają reikės atnaujinti, ypač jeigu negaudavote sąskaitų e-Invoicing standartu.

Visgi šie pokyčiai bus nekritiniai, o apskaitos ar dokumentų valdymo sistemos rangovams bus pateiktos instrukcijos, kaip migruoti į SABIS. 

Svarbu pažymėti, kad bus sukurta daug papildomų integracijų, kurios padės automatizuoti duomenų mainus ir tokiu būdu optimizuoti sąskaitų gavėjų darbą su sąskaitomis. Ne mažiau svarbu ir tai, jog integracija su sąskaitų gavėjų sistemomis bus dvipusė.

Preliminariai planuojamos integracinės sąsajos aprašytos SABIS informaciniame puslapyje

Be to, Ekonomikos ir Inovacijų ministerijos užsakymu yra kuriamas atviro kodo įskiepis, kuris bus prieinamas nemokamai ir galės būti pakartotinai panaudojamas visų buhalterinės apskaitos sistemų gamintojų. Šis įskiepis užtikrins apskaitos ar dokumentų valdymo sistemos sąsają su SABIS.

Jei siekiate automatizuoti sąskaitų pateikimą sąskaitų gavėjams dar iki naujos SABIS sukūrimo, siūlome jungtis į Peppol tinklą ir tokiu būdu užsitikrinti, kad elektroninės sąskaitos pasieks sąskaitų gavėjus tiek šiuo metu, tiek ir įdiegus SABIS. Šiuo tikslu galite naudoti bet kurį Peppol paslaugos teikėją, nurodytą šiame internetiniame puslapyje. Po „E. sąskaita“ IS atnaujinimo, tokios integracijos nereikės keisti ir sąskaitos automatiškai pateks į SABIS.

Jeigu Jūsų įstaigoje šiuo metu  nėra realizuota integracinė sąsaja su „E. sąskaita“ IS, tuomet įstaiga turėtų įsivertinti galimą naudą ir investicijų kaštus laikotarpiui iki planuojamos SABIS veikimo pradžios. Jeigu Jūsų įstaiga apdoroja didelį kiekį sąskaitų rankiniu būdu per „ E. sąskaita “ IS naudotojo sąsają, tuomet potenciali integracinės sąsajos sukūrimo nauda galėtų būti didelė, todėl galėtų būti verta svarstyti kurti sąsają su „E. sąskaita“ IS nelaukiant SABIS veikimo pradžios.

Detalesnė informacija apie universalios sąskaitų duomenų sąsajos specifikacijos aprašą  rasite čia

Naudojami formatai bus šie: Peppol BIS Billing 3.0 eInvoice, Peppol BIS Billing 3.0 Credit Note ir Peppol BIS Billing CII Invoice. 

Sąskaitos gali būti pateikiamos trimis būdais:

 • per SABIS naudotojo sąsają,
 • importo būdu iš tiekėjo apskaitos sistemos arba
 • iš PEPPOL e-Invoice tinklo (iš Tiekėjų apskaitos sistemų). 

SABIS numatyta galimybė naudotojui prisijungti naudojantis VIISP tapatybės nustatymo paslauga.  

Taip, jeigu pirmą kartą jungiasi juridinio asmens  (JA) vadovas ir SABIS nėra su JA vadovu susietos organizacijos paskyros, SABIS bus informuojama, kad reikia užregistruoti organizaciją. Organizacijos registravimas bus realizuotas vedlio tipo formoje, t.y. duomenys bus pildomi pagal nurodytus žingsnius. 

Ne, toks įgaliojimas nebus reikalingas. Pirmą kartą vadovui prisijungus prie SABIS ir užregistravus organizaciją, bus sukuriama organizacijos paskyra ir pagal pateiktus duomenis bus sukuriamas organizacijos naudotojas su administratoriaus role. Naujas organizacijos naudotojas prisijungęs prie SABIS galės pateikti prašymą prisijungti prie organizacijos, kurį turės patvirtinti organizacijos administratorius arba organizacijos administratorius galės sukurti naują naudotoją, kuris prisijungus prie SABIS jau bus priskirtas prie organizacijos paskyros. 

Pirkimo techninėje specifikacijoje yra numatytas duomenų migravimas iš informacinės sistemos „E.sąskaita“ į SABIS. 

SABIS techninė specifikacijoje numatyta, kad detalios analizės metu turi būti identifikuota ir su NBFC suderinta šiuo metu naudojamos „E. sąskaita“ IS migruojamų duomenų į naują SABIS apimtis ir duomenų atrankos taisyklės. Preliminariai numatoma, kad turi būti perkeliami:

 • Įstaigų (perkančiųjų organizacijų ir Tiekėjų) ir naudotojų paskyrų duomenys;
 • Sąskaitų duomenys su priedais. Turi būti perkelti sąskaitų duomenys, ryšys su sąskaitos priedais ir patys priedų failai. Perkelti sąskaitų duomenys su priedais turi būti atvaizduojami naujoje SABIS sistemoje „Senos „E. sąskaita“ IS istorinių duomenų peržiūros“ modulyje. Duomenų migravimas turi užtikrinti, kad SABIS naudotojai galėtų peržiūrėti savo anksčiau pateiktus sąskaitos duomenis ir dokumentus ir jų rezultatus.
 • Perkėlus įstaigų (perkančiųjų organizacijų ir Tiekėjų) ir naudotojų paskyrų duomenis, SABIS turi būti sukurtos organizacijų paskyros (sąskaitų teikėjų ir sąskaitų gavėjų), naudotojų paskyros ir prie organizacijos paskyros priskirti naudotojai.
 • Turi būti atliktas sutarčių duomenų, kurios dar galioja ir nėra užbaigtos, migravimas iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos - CVP IS (VPT) į SABIS. Detalios analizės metu poreikis migravimui turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija. Numatoma gauti šiuos Sutarčių duomenis: sutarties Nr., perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo duomenys, sutarties vertė (Eur), Sutarties sudarymo data, sutarties įsigaliojimo data, galioja iki, Sutarties tipas, Pirkimo numeris, Pirkimo pavadinimas, Pirkimo rūšis, pagrindinis BVPŽ kodas.

Bus perkelti visi naudotojai šiuo metu esantys „E. Sąskaita“ sistemoje. 

Iš IS „E. sąskaita“ į SABIS bus perkelta:

 • fizinių/juridinių asmenų paskyrų ir jų naudotojų duomenys;
 • galiojančių viešųjų pirkimų sutarčių duomenys;
 • sąskaitų duomenys ir sąskaitos priedų bylos, kurias SABIS bus galima tik peržiūrėti. 

Remiantis Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartu, SABIS keičiasi sąskaitos forma ir pildomų laukų kiekis. Dėl to į SABIS nebus perkelti IS „E. sąskaita“ fizinio/juridinio asmens paskyroje sukurti sąskaitų ruošiniai. 

Numatoma, kad sąskaita SABIS galės turėti tokias būsenas: 

 • Įvedama, ši būsena yra tol, kol Sąskaita neįgauna būsenos „Pateikta“. Tai vidinė SABIS būsena naudojama Tiekėjams išsaugoti rankiniu būdu pateiktą Sąskaitą. 
 • Pateikta, kai Sąskaitos duomenys atitinka a) nustatytą standartą ir b) identifikuota Sutartis, pagal kurią Sąskaita yra pateikta, arba nustatytas požymis „pagal žodinę sutartį“.  
 • Tikrinama būseną Sąskaita įgauna, kai a) duomenys eksportuojami į Perkančiosios organizacijos (toliau – PO) turimą Dokumentų valdymo sistemą (ar kitą veiklos sistemą) arba b) kai Sąskaitos tikrinimo-tvirtinimo procesas yra vykdomas SABIS priemonėmis ir naudotojas atlieka kokį nors veiksmą.  
 • Patvirtinta, kai Sąskaitos duomenys yra patvirtinti PO sutarties vykdytojo ar kitų veiklos asmenų, pagal organizacijos paskyroje ir/ar konkrečioje sutartyje nustatytus parametrus bei tvirtinimo taisykles. Kai už PO vykdomą apskaitą atsakingas NFBC, tuomet PO atsakomybė yra Sąskaitą „Patvirtinti“ (nustatyti būseną „Patvirtinta“). Tai vidinė SABIS būsena naudojama PO tvirtinimo procesui ir nėra siunčiama Tiekėjams, jeigu Sąskaitą pateikė per Peppol tinklą.  
 • Priimta, kai Sąskaita yra sėkmingai užregistruota PO buhalterinėje apskaitoje. Kai už PO apskaitą tvarko NFBC, tai Sąskaitos „priėmimą“ atlieka NFBC.  
 • Atmesta, kai Sąskaitoje yra neatitikimų, susijusių su PVM įstatymo reglamentuojamais Sąskaitos faktūros atributais. Sąskaita gali būti atmesta tiek Patvirtinimo, tiek ir Priėmimo metu.  
 • Grąžinta tikslinimui, kai pateiktoje Sąskaitoje buvo rasta kitų, klaidų ar netikslumų, nepriklausančių PVM įstatymo reglamentuojamam atributų sąrašui. Sąskaita gali būti atmesta tiek Tikrinimo - tvirtinimo, tiek ir Priėmimo metu. Jeigu reikia grąžinti tikslinti PO, tai turi būti nustatoma būsena Grąžinti tikslinti ir papildomas požymis kam reikia tikslinti: ar tiekėjui ar PO (nustatyti reikšmė „tikslinti PO“ ir nurodyti tikslinimo priežasties kodą.  
 • Apmokėta, kai Sąskaita pilnai apmokėta. 

e-Invoicing standartas apibrėžia tris sąskaitų tipus, kurie atitinka SABIS „Sąskaitos tipas“ požymį - sąskaita faktūra, kreditinė sąskaita faktūra ir neigiama sąskaita faktūra. Ar sąskaita faktūra yra „PVM“ ar „ne PVM“ apibrėš tai, ar bus nurodytas PVM klasifikatorius, tačiau atskirų sąskaitų tipų SABIS tam nėra numatoma.  

Šis ryšys tarp naujos sukurtos ir atmestos sąskaitos bus sukuriamas pačios SABIS sistemos, kai naudotojas SABIS išorinio portalo sąskaitų sąrašinėje arba atidarius sąskaitą paspaus mygtuką „Kurti atmestos sąskaitos pagrindu“ (šios funkcijos realizacijos būdas bei mygtuko pavadinimas gali kisti). Rankiniu būdu tokio ryšio kurti nereikės.

Funkciniuose SABIS reikalavimuose šiuo metu numatyta, jog kuriant sąskaitą esamos ar atmestos sąskaitos pagrindu, būtų automatiškai užpildomi visi sąskaitos laukai pagal ankstesnę sąskaitą išskyrus sąskaitos Nr., išrašymo datą, bendras sumas.  

Atkreipiamas dėmesys, kad SABIS bus realizuoti tikrinimai ir tik sąskaitos, kurios sėkmingai praėjo tikrinimo taisykles galės būti pateikiamos. Tiekėjas bus informuojamas apie tikrinimo metu rastas besidubliuojančias sąskaitas, kur SABIS nustatys, kad tokia sąskaita jau yra pateikta.  Taip pat SABIS bus atsižvelgiama į tai, kad sąskaita gali būti teikiama kelis kartus (pvz. kuriant sąskaitą pasirinktos anksčiau pradėtos kurti, teiktos ar atmestos sąskaitos pagrindu), todėl gali turėti kelis įrašus. SABIS užtikrins sąskaitos unikalumą tarp sąskaitų, kurios nėra atmestos ar grąžintos, įvertindama [Teikėją] + [Sąskaitos serija + numeris]. Tai reiškia, kad vienam tiekėjui tuo pačiu momentu gali būti tik vienas sąskaitos įrašas unikaliu numeriu. 

Duomenų laukų sąrašas SABIS bus parengtas pagal e-Invoice standartą (daugiau informacijos apie e-Invoice standartą ir duomenų laukus galite rasti techninėje dokumentacijoje adresu https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/). 

Jei importuojant sąskaitas į SABIS bus randama klaidų, SABIS išoriniame portale bus pateikiamas bendras visų sąskaitų klaidų sąrašas, kuriame prie kiekvienos sąskaitos bus išskirta jos klaida. Pvz.: 

Sąskaitos Nr. SNR-123, sąskaitos išrašymo data 2023-02-02, klaida – nenurodytas tiekėjo adresas; 
Sąskaitos Nr. SNR-125, sąskaitos išrašymo data 2023-02-03, klaida – xxxx ir t.t.  

SABIS sistema pirminei patikrai priims sąskaitą iš teikėjo su tokiais duomenimis, kokie jai buvo perduoti. Tačiau, teikėjas teikdamas duomenis privalės laikytis LST EN 16931-1:2019 standarte nurodytų apmokestinamų verčių, PVM ir kitų sumų skaičiavimo taisyklių. Svarbu pažymėti, kad ir sąskaitų gavėjai privalės laikytis tų pačių taisyklių. 
Jei kiltų problemų dėl centų apvalinimo, t.y. jei su sąskaitos gavėju yra sutarta tam tikra fiksuota galutinė mokama suma įskaitant PVM, tuomet galima pasinaudoti apvalinimo informaciniu lauku BT-114 “Rounding amount”.“ Tačiau apvalinimo korekcijos absoliuti reikšmė negali būti didesnė nei 0.05€.
Pateikiamas pavyzdys, jei galutinė sąskaitos faktūros suma su 21 proc. PVM turėtų būti 10,00 Eur, tuomet skaičiavimas galėtų būti toks:

 1.  Sąskaitos faktūros prekės/paslaugos eilutės galutinė apmokestinamoji vertė būtų 8,26 Eur
 2. PVM vertė po aritmetinio apvalinimo būtų 1,73 Eur, nes 8,26 Eur* 0,21 = 1,7346 Eur
 3. Tuomet galutinė suma būtų 9,99 Eur (BT-112 „Invoice total amount with VAT“)
 4. Apvalinimo korekcija 0,01 Eur (BT-114 „Rounding amount“)
 5. Galutinė mokėtina suma tuomet būtų 10,00 Eur (BT-115 „Amount due for payment“)
   

Nuo 2024 m. liepos 1 d. SABIS priemonėmis elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos visiems viešojo sektoriaus subjektams, taip pat kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, pagal viešųjų pirkimų sutartis, tame tarpe ir žodines sutartis, kurių vertė didesnė nei 1000 EUR (be pridėtinės vertės mokesčio), kaip tai nurodyta 2022 m. balandžio 27 d. LR vyriausybės nutarimo Nr. 405, 1.2. papunktyje.

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 2022 m. vykdė rinkos konsultacijas, po kurių buvo atnaujintas „Informacinės sistemos „E. sąskaita“ modernizavimas“ projekto (toliau – Projektas) planas, numatant, kad atnaujinta sistema veikti pradės 2024 m. liepą. Būtent tiek laiko, remiantis panašiomis sutartimis ir ekspertų vertinimu, prireiks Projekto priežiūros komiteto patvirtintoje techninėje specifikacijoje numatytiems darbams atlikti. Taigi, visi darbai planuojami taip, kad Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema (SABIS, naujas sistemos pavadinimas) pradėtų veikti 2024 m. liepos mėn.  

SABIS išoriniame portale naudotojo profilyje bus sukurta forma "Pranešimų nustatymai" kurioje naudotojas galėtų nusistatyti kokius įvykius, pranešimus ir paklausimus gauti el. paštu. Taip pat SABIS išoriniame portale "Pranešimų nustatymai" formoje bus galima nustatyti ar gauti momentinius įvykius ir/arba gauti bendrus įvykius el. paštu.

SABIS numatyti reikalavimai greitaveikai ir našumui, kurie užtikrins sistemos stabilumą ir naudojimosi patogumą. Numatyta, kad SABIS išorinis portalas bus kuriamas ir projektuojamas taip, kad jame vienu metu netrukdomai galėtų dirbti ne mažiau kaip 2000 naudotojų. 

Projekte numatyta parengti:

 • savarankiško mokymosi medžiagą – instrukcijas sistemos naudotojams, administratoriams;
 • metodines rekomendacijas išorės tiekėjams ir gavėjams darbui per integracines sąsajas;
 • rekomendacijas darbui per Access Point integracijas;
 • vaizdo instrukcijos sistemos naudotojams. 

Taip pat bus organizuojami naudotojų, kurie galėtų apmokyti kitus naudotojus, mokymai:

 • sąskaitų teikėjų ir sąskaitų gavėjų (viešojo sektoriaus subjektų ir kitų subjektų, kurie yra perkančiosios organizacijos) „focus“ grupių apmokymai bandomosios eksploatacijos metu;
 • darbo su SABIS portalu mokomosios vaizdo medžiagos pristatymas sąskaitų gavėjų atstovams (galimas nuotolinis renginys).
 • darbo su SABIS portalu mokomosios vaizdo medžiagos pristatymas sąskaitų teikėjų atstovams (galimas nuotolinis renginys).

Įgyvendinus informacinės sistemos „E. sąskaita“ modernizavimo projektą, š. m. liepą pradės veikti nauja „Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema“ – SABIS.

SABIS yra skirta prekių, paslaugų, darbų tiekėjams, aptarnaujantiems viešojo sektoriaus subjektus ir kitus subjektus, vykdančius viešųjų pirkimų sutartis, teikti, o viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, gauti elektroninius finansinės apskaitos dokumentus, atitinkančius Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą. Tai numato galiojantys teisės aktai: 

Pereinamasis laikotarpis, kai naudotojams yra prieinamos abi elektroninių finansinės apskaitos dokumentų sistemos, nėra numatytas. 

Š. m. birželį startuos SABIS bandomoji eksploatacija. Atkreipiame dėmesį, kad per bandomąją SABIS eksploataciją naudotojai ir toliau teiks elektronines sąskaitas faktūras per IS „E. sąskaita“. 
 

Taip, SABIS vartotojai galės pasirinkti lietuvių arba anglų kalbą.

SABIS bandomoji eksploatacija numatyta š. m. birželio mėnesį. Bandomosios eksploatacijos metu bus vertinamas SABIS darbas, šalinami galimi trūkumai, perkeliami duomenys iš IS „E. sąskaita“.

Nuo š. m. gegužės mėnesio SABIS TEST aplinka bus prieinama Verslo valdymo sistemų (ERP) vystytojams.  

SABIS portalo naudotojams (sąskaitų faktūrų teikėjams ir perkančiosioms organizacijoms) nuo š. m. birželio mėn. bus prieinama mokymų medžiaga, organizuojami mokymai.
 

Jei sudarytoje viešųjų pirkimų sutartyje įrašyta nuostata, jog sąskaitos pagal sutartį teikiamos IS „E. sąskaita“ priemonėmis, tuomet nereikia jokių pakeitimų – SABIS pakeičia informacinę sistemą „E. sąskaita“.