2021-06-10

Paskelbta viešojo sektoriaus finansų ir personalo funkcijų efektyvumo ataskaita: stebimas darbo našumo augimas, skaičiuojami sutaupymai

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) skelbia 2020 metų viešojo sektoriaus subjektų efektyvumo ataskaitą. Tyrimas atskleidžia, kad analizuojamose institucijose per 3 metus finansų valdymo (toliau – FV), buhalterinės apskaitos (BA), personalo valdymo (PV) ir personalo administravimo (PA) funkcijų našumas išaugo beveik 12 proc.

Analizė taip pat atskleidžia valstybės biudžeto asignavimų minimoms funkcijoms atlikti sutaupymo mastą. Atmetus vidutinio darbo užmokesčio pokyčio įtaką per 2020 metus skirtų asignavimų suma, skiriama minėtoms funkcijoms vykdyti, sumažėjo maždaug 6,0 proc., arba 4,0 mln. EUR, palyginti su baziniais metais.

Prie pokyčių didele dalimi prisidėjo Vyriausybės nutarimu įsteigtas NBFC, kurio paskirtis – centralizuotai teikti BA ir PA paslaugas  viešajame sektoriuje.

„Augantis viešojo sektoriaus finansų ir personalo funkcijų valdymo efektyvumas džiugina, tačiau svarbu pažymėti, kad vienas iš pagrindinių NBFC  tikslų – standartizuoti skirtingų viešojo sektoriaus įstaigų vykdomas BA ir PA funkcijas, taikyti vienodą metodologiją, užtikrinti teisingą teisės aktų reikalavimų laikymąsi,  suvienodinti funkcijų vykdymui naudojamas informacines sistemas, neeikvoti  ženklių materialinių ir darbo išteklių daugybei atskirų viešojo sektoriaus įstaigų skirtingų informacinių sistemų kūrimui bei resursų nuolatiniam jų palaikymui ir plėtrai“, - pasakojo NBFC direktorė Valė Kulvinskienė.

Iš pateiktų viešojo sektoriaus įstaigų duomenų matyti, kad vidutinis FV, BA, PV ir PA funkcijų darbo našumas praėjusiais metais augo 2,0 proc. Tuo tarpu lyginant su baziniais 2017 m. našumo augimas sudaro 11,7 proc. Tai siejama su tuo, kad vienodinant ir standartizuojant buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo  procesus, augant efektyvumui prireikia vis mažiau žmogiškųjų išteklių tai pačiai funkcijai atlikti. Pareigybių skaičius, kurioms priskirtos minimos funkcijos, nuosekliai mažėja nuo 2017 metų – nuo beveik 4300 iki kiek daugiau kaip 3700.

Teikiamos analizės tikslas – įvertinti viešojo sektoriaus pažangą efektyvinant bendrąsias funkcijas. Apžvalga remiasi  viešojo sektoriaus institucijų pateiktais FV, BA, PV ir PA efektyvumo rodikliais. 

Efektyvumo ataskaitos tyrimas apima Vyriausybei atskaitingas įstaigas, ministerijas, įstaigas prie ministerijų ir joms pavaldžias įstaigas, Vyriausybės įstaigas ir joms pavaldžias įstaigas, Vyriausybės atstovų tarnybą ir kitas įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Tokių įstaigų 2020 m. buvo 489, jose vidutiniškai dirbo 133,5 tūkst. darbuotojų. NBFC viešojo sektoriaus subjektų efektyvumo vertinimo ataskaitą rengia jau trečius metus iš eilės.  

Viešojo sektoriaus subjektų efektyvumo vertinimo ataskaita galite rasti čia