BDAR
Close

Konsolidavus bendrąsias funkcijas, ketinama sutaupyti šimtus milijonų eurų

Data

2018 10 31

Įvertinimas
12
bookkeeperevolve.jpg

Strateginė reforma, didinanti viešojo sektoriaus institucijų valdymo efektyvumą Lietuvoje, šiandien įgauna pagreitį. Nuo 2017 metų gegužės mėnesio LR Vyriausybės kanceliarija įgyvendina projektą „Pasirengimas bendrųjų funkcijų viešajame sektoriuje konsolidavimui“, kurio tikslas – pasirengti bendrųjų funkcijų konsolidavimui viešajame sektoriuje ir pradėti realius pokyčius valstybėje.

Bendrųjų funkcijų paskirtis – padėti užtikrinti įvairių valdymo sričių specialiąsias funkcijas. Kadangi šios funkcijos yra atliekamos beveik visose šalies įstaigose, buvo įžvelgta galimybė atlikti jas centralizuotai ir atsisakyti funkcijų dubliavimo bei sutaupyti valstybės lėšų, pagerinti atliekamų funkcijų kokybę ir užtikrinti bendrus kokybės standartus.

Todėl pirmasis projekto uždavinys buvo išanalizuoti galimybes konsoliduoti viešajame sektoriuje atliekamas bendrąsias funkcijas. Atsižvelgusi į atliktą analizę, Vyriausybė priėmė sprendimą I-ąjį konsolidavimo etapą pradėti nuo buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų. Buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo bendrąsias funkcijas nuo 2018 metų liepos 3 dienos pavesta centralizuotai atlikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (NBFC).

Veikla – ta pati, o pareigybių – penktadaliu mažiau

Ruošiantis NBFC veiklos pradžiai, įgyvendintas antrasis projekto „Pasirengimas bendrųjų funkcijų viešajame sektoriuje konsolidavimui“ uždavinys – parengti įvairūs NBFC vidaus dokumentų projektai: padalinių nuostatai, pareigybių aprašymai, centralizuotos buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų atlikimo tvarkos. Išanalizuoti tiek esami, tiek siektini buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo procesai, kurie prisidės prie tinkamo bendros informacinių technologijų (IT) sistemos parengimo.

Projekto metu surinkti duomenys ir tinkamas pasiruošimas leido jau pirmajame etape sumažinti pareigybių, reikalingų konsoliduojamoms funkcijoms atlikti, skaičių. Iki konsolidavimo pradžios,  personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos funkcijas vykdė 420 pareigybių, 140 šalies įstaigų. Po centralizacijos tas pats darbas atliekamas pasitelkus 334 pareigybes vienoje įstaigoje – NBFC.

Kasmet valstybė sutaupys per 200 mln. eurų

Trečiasis projekto „Pasirengimas bendrųjų funkcijų viešajame sektoriuje konsolidavimui“ uždavinys buvo atlikti išsamią II-ajame ir kituose etapuose konsoliduotinų bendrųjų funkcijų analizę. Projekto metu buvo atlikta viešųjų pirkimų, kompiuterinių darbo vietų priežiūros, dokumentų valdymo, turto valdymo ir ūkio priežiūros, teisės paslaugų, komunikacijos, protokolo ir vizitų organizavimo bei vidaus audito funkcijų analizė ir konsolidavimo galimybių vertinimas. Įvertinta įstaigose atliekamų minėtų funkcijų esama situacija ir ją reglamentuojanti teisinė bazė, išsamiai išnagrinėti dabartiniai procesai ir geroji kitų šalių praktika.

Atsižvelgus į projekto ekspertų išvadas, LR Vyriausybės pasitarimuose buvo priimti sprendimai, kuriais pavesta ministerijoms pateikti siūlymus dėl galimybių centralizuotai atlikti minėtas funkcijas. Pavyzdžiui, Ūkio ministerijai pavesta pateikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų valdysenos modelio ir jo įgyvendinimo etapų. Dėl dokumentų valdymo funkcijų efektyvumo didinimo priemonių, etapų ir apimties pasiūlymus turės pateikti Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija ir Kultūros ministerija.

Įgyvendinus analizės metu išorės ekspertų pasiūlytas priemones, per metus turėtų būti sutaupyta ne mažiau kaip 240 mln. eurų, iš kurių didžioji dalis (apie 200 mln. eurų) – dėl viešųjų pirkimų funkcijų centralizavimo.

Projekto „Pasirengimas bendrųjų funkcijų viešajame sektoriuje konsolidavimui“ pabaiga – 2018 metų spalio 31 dieną.