>
2023-03-14

Klientų pasitenkinimas NBFC paslaugomis auga

2023 m. kovo 14 d., Vilnius. Viešojo sektoriaus įstaigų pasitenkinimas Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (NBFC) teikiamų paslaugų kokybe 2022 m. pabaigoje siekė 86,9 proc. ir per metus ūgtelėjo 5,7 procentiniais punktais. Tai rodo naujausia įstaigų, kurių finansinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijas centralizuotai atlieka NBFC, apklausa.

Pasitenkinimo NBFC vykdoma veikla augimą iš esmės lėmė stipriai pagerėjęs pasitenkinimas NBFC atliekamomis finansinės apskaitos funkcijomis. Per metus pasitenkinimas šia paslauga išaugo 12,3 procentinio punkto, nuo 77,4% 2021 m. iki 89,7% 2022 m. Personalo administravimo paslaugų vertinimas pernai kito nežymiai: nuo 85,1% 2021 m. iki 84,1% 2022 m. Bendras klientų pasitenkinimo lygis NBFC išaugo nuo 81,2 iki 86,9.

„Klientų įvertinimas ir grįžtamasis ryšys yra geriausias rodiklis, parodantis, kokie padaryti sprendimai pasiteisino, o kur dar reikia pasitempti ir tobulėti. Labai džiaugiamės augančiu įstaigų pasitikėjimu ir pasitenkinimu NBFC veikla, tai rodo, kad judame teisingu keliu. Klientų pastabos ir grįžtamasis ryšys, tikiu, padės surasti dar daugiau sprendimų paslaugų kokybei gerinti“, – sako Valė Kulvinskienė, NBFC direktorė. 

Terminųkontrolė ir dėmesys darbuotojams

Pasitenkinimo lygio augimą lėmė optimizuoti finansinės apskaitos ir personalo administravimo procesai, nustatytos kontrolės priemonės ir sukurta veiklos rodiklių (KPI) stebėsenos sistema. Visa tai leido užtikrinti, kad įstaigų, kurių finansinės apskaitos funkcijas NBFC atlieka centralizuotai, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai būtų rengiami ir teikiami teisės aktuose nustatytais terminais.

Taip pat pastaraisiais metais buvo vykdoma nuolatinė darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų mokėjimo terminų kontrolė bei taikomos priemonės, užtikrinančios, kad ūkinės operacijos į apskaitą būtų įtraukiamos laiku, o klaidų tikimybė būtų minimali.

„Dar viena labai svarbi sritis klientų pasitenkinimui – darbuotojų patirtis, sukaupti įgūdžiai ir jų kaita. 2022 m. NBFC darbuotojų kompetencijai ugdyti, kvalifikacijai kelti ir didelei darbuotojų kaitai suvaldyti buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Darbuotojų kaitos rodiklį per praėjusius metus pavyko sumažinti beveik perpus: nuo 22% 2021 m. iki 12% 2022 m. Tai leido užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su įstaigomis ir darbų tęstinumą“, – pažymi V. Kulvinskienė.

Pasak jos, į darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą nuosekliai investuojama ir toliau, o darbuotojų kaitos suvaldymas, esant tokiai konkurencingai rinkai, ir toliau išlieka vienu pagrindinių NBFC iššūkių siekiant aukštesnės teikiamų paslaugų kokybės. 

Pasitikėjimas išaugo ketvirtadaliu

Pasitikėjimas NBFC darbu auga jau ne pirmus metus. Palyginti su pirmą sykį atlikto tokio tyrimo rezultatais 2019 m., pasitenkinimo NBFC atliekamomis paslaugomis lygis iš viso pagerėjo daugiau nei penktadaliu – 25,3 procentinio punkto (2019 m. siekė 61,6 proc.). Pasitenkinimas centralizuotai atliekamomis finansinės apskaitos funkcijomis  per tuos metus išaugo 24,8 procentinio punkto augimas, personalo administravimo funkcijomis 25,8 procentinio punkto.

Viešojo sektoriaus įstaigų pasitenkinimo centralizuotai atliekamomis NBFC funkcijomis tyrimas buvo atliekamas 2022 m. lapkričio 21 d. – gruodžio 10 d. laikotarpiu. El. būdu buvo apklausiami finansų valdymo padalinių ir žmogiškųjų išteklių valdymo padalinių darbuotojai iš 208 įstaigų, kurioms NBFC centralizuotai teikia personalo administravimo paslaugą, ir 115 įstaigų, kurioms teikiama finansų apskaitos paslauga.

 

Su klientų pasitenkinimo tyrimo ataskaita kviečiame susipažinti čia ---->