BDAR
gdpr

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Siekiant nustatyti, valdyti ar pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, kiekvienų metų III ketvirtį Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) atlieka Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui nustatytos veiklos srities (sričių) korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir vertinimą. Kiekvienais metais finansų ministro įsakymu patvirtinamos veiklos sritys, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Tokios veiklos sritys pasirenkamos atsižvelgus į Vyriausybės programos prioritetus kovos su korupcija srityje, informaciją apie korupcijos situaciją finansų ministro valdymo srityje, aktualiausias einamojo laikotarpio šalies problemas ir pan.

Veiklos sričių analizės ir vertinimo tikslas – išnagrinėti esamą situaciją (atliekamas procedūras, dokumentų rengimo tvarką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, priimamus sprendimus, jų kontrolės mechanizmą ir pan.) ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir nustatyti, ar veikla pakankamai reglamentuota, ar nėra teisės aktų prieštaravimų, spragų, leidžiančių daryti prielaidą, kad įgyvendinant nustatytus uždavinius gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir (arba) kitas su korupcija susijusias veikas, parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

Veiklos sričių analizę ir vertinimą kiekvienų metų III ketvirtį atlieka NBFC sudaryta darbo grupė korupcijos pasireiškimo tikimybei atitinkamose veiklos srityse nustatyti.

Darbo grupių korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti darbo reglamentai:

- Darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybei fizinių asmenų asmens duomenų apsaugos veiklos srityje analizuoti darbo reglamentas (2019 m.)

- NBFC darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybės analizei NBFC ir NBFC aptarnaujamų įstaigų personalo formavimo, valdymo ir administravimo veiklos srityje atlikti darbo reglamentas (2020 m.)

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę ir vertinimą, parengiamas analizuojamos veiklos srities vertinimo aprašymas, kuriame nustatyti korupcijos rizikos veiksniai ir pasiūlytos korupcijos prevencijos priemonės, kaip šiuos veiksnius valdyti ar pašalinti, ir aprašymas pateikiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

Aprašyme pateiktos korupcijos prevencijos priemonės korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti įtraukiamos į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą.

Veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo aprašymai:

2019 m. korupcijos pasireiškimo tikimybei fizinių asmenų asmens duomenų apsaugos veiklos srityje Vertinimo aprašymas

2020 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės personalo formavimo, valdymo ir administravimo veiklos srityje vertinimo aprašymas

2021 korupcijos pasireiškimo tikimybės informacinių sistemų naudotojų duomenų tvarkymo srityje vertinimo aprašymas

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-24