Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

•    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles, sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, gebėti juos taikyti praktiškai;
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    analizuoja ir kontroliuoja buhalterinių įrašų atitikimą įstaigų vykdytų ūkinių operacijų turiniui, nustačius neatitikimus informuoja Grupės vadovą; 
•    analizuoja ir kontroliuoja buhalterinės apskaitos įrašų atitikimą NBFC direktoriaus patvirtintai apskaitos politikai, apibendrina informaciją ir teikia ataskaitas;
•    teikia pasiūlymus dėl apskaitos politikos ir apskaitos tvarkos aprašų tobulinimo, keitimo, naujų rengimo;
•    dalyvauja rengiant apskaitos tvarkos aprašus;
•    analizuoja finansinių ataskaitų rinkinio formų ir turinio atitikimą, finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir apibendrina informaciją;
•    analizuoja finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto atitikimą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartams;
•    analizuoja buhalterinės apskaitos tvarkymo, ataskaitų sudarymo ir pateikimo procesus, teikia siūlymus dėl tikslinimo ir tobulinimo;
•    kontroliuoja ir analizuoja Departamento veiklos organizavimo procesų ir vidaus kontrolės procedūrų laikymąsi;
•    rengia teisės aktų, reglamentuojančių Departamento veiklą, taip pat įstaigoms siunčiamų raštų dėl centralizuotai atliekamų buhalterinės apskaitos funkcijų projektus;
•    rengia išvadas (teikia pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų NBFC padalinių, valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

siekdamas užtikrinti, kad tinkamai būtų atliekamos priskirtos funkcijos, be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas: 

•    Grupės vadovo pavedimu pavaduoja kitą Grupės darbuotoją, šiam laikinai negalint eiti pareigų; 
•    teikia siūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;
•    dalyvauja Grupės, Departamento, NBFC, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
•    bendradarbiauja su kitais NBFC darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją; 
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, NBFC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Departamento direktoriaus, Grupės vadovo pavestas užduotis  savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus.