Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 
•    turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; 
•    turėti patirties turto valdymo ar ūkio priežiūros srityje;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo bei viešuosius pirkimus, gebėti juos taikyti praktiškai;
•    išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    organizuoja tinkamą NBFC valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto eksploataciją, reikiamus remonto ir rekonstrukcijos darbus;
•    analizuoja, kaip naudojamas NBFC valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, teikia pasiūlymus Grupės vadovui šio turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo ir jo remonto būtinumo, tikslingumo klausimais;
•    pagal kompetenciją rengia NBFC reikalingų prekių, paslaugų ir darbų technines specifikacijas, kontroliuoja, kaip vykdomos sudarytos sutartys;
•    užtikrina, kad teritorijose, patalpose ir kitose vietose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar kuriose ji saugoma, būtų įdiegtos ir tinkamai veiktų reikiamos fizinės apsaugos priemonės;
•    vykdo valdomo turto nurašymo, pardavimo aukcionuose arba sunaikinimo procedūras;
•    dalyvauja inventorizuojant, priimant, perduodant ir nurašant turtą;
•    sudaro ir užtikrina darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, aprūpina juos reikalingais materialiniais ir techniniais ištekliais, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis ir jas išduoda;
•    rengia pretenzijas tiekėjams dėl prekių ar paslaugų kokybės neatitikties sutartyse nustatytiems reikalavimams turto valdymo ir priežiūros srityse;
•    užtikrina patalpų ir materialinių vertybių, esančių NBFC teritorijoje, apsaugą;
•    sprendžia priešgaisrinės saugos klausimus, organizuoja priemonių priešgaisrinei saugai gerinti vykdymą; 
•    instruktuoja NBFC darbuotojus dėl darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymosi;
•    atsako už darbuotojų saugą darbe ir civilinę saugą, instruktuoja personalą ir rengia planinius mokymus darbų saugos klausimais, rengia ir tvarko teisės aktuose numatytus dokumentus;
•    organizuoja darbuotojų aprūpinimą transporto priemonėmis važiuoti tarnybos reikalais;
•    pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus.

be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas: 

•    kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
•    Grupės vadovo pavedimu pavaduoja kitą Grupės darbuotoją, jam laikinai negalint eiti pareigų; 
•    teikia siūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;
•    dalyvauja Grupės, NBFC, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
•    bendradarbiauja su kitais NBFC darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją; 
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, NBFC direktoriaus, NBFC direktoriaus pavaduotojo, Grupės vadovo pavestas užduotis  savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis, nustatytas NBFC veiklos procesų aprašymuose.