Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

•    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    turėti  ne mažesnę nei 3 metų buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtį;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
•    būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų bei vidaus kontrolės politikos sudarymą, ir gebėti juos taikyti praktiškai;
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;
•    gebėti kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, rengti išvadas;
•    savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę NBFC direktoriui priimant sprendimus, susijusius su biudžeto lėšų naudojimu ir NBFC įsipareigojimų prisiėmimu;
•    teikia NBFC apskaitos ir kitus dokumentus NBFC buhalterinę apskaitą tvarkančiam padaliniui;
•    vykdo NBFC asignavimų panaudojimo stebėseną, prireikus teikia siūlymus Resursų valdymo grupei dėl jų  perskirstymo;
•    rengia finansinę informaciją, susijusią su vykdomomis programomis;
•    dalyvauja rengiant NBFC biudžeto projektą;
•    organizuoja Departamento darbuotojų vidinius kvalifikacijos tobulinimo renginius;
•    rengia organizacinius, informacinius, vidaus kontrolės ir kitus Departamento veiklos dokumentų projektus, juos sistemina;
•    rengia siunčiamųjų raštų viešojo sektoriaus subjektams, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko NBFC, projektus ir NBFC teisės aktų, reglamentuojančių Departamento veiklą, projektus;
•    Grupės vadovo pavedimu renka, analizuoja ir vertina informaciją Departamento veiklos klausimais;
•    esant poreikiui, organizuoja Departamento direktoriaus ir Departamento grupių vadovų darbo susitikimus;

be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas: 

•    kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
•    Grupės vadovo pavedimu pavaduoja kitą Grupės darbuotoją, jam laikinai negalint eiti pareigų; 
•    teikia siūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;
•    dalyvauja Grupės, Departamento, NBFC, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir  pasitarimuose;
•    bendradarbiauja su kitais NBFC darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis; 
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, Grupės vadovo pavestas užduotis bei vykdo kitas užduotis, nustatytas  NBFC veiklos procesų aprašymuose.