Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 
•    turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje bei 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis  kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
•    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai. 
•    mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu pagal Europasą;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti įžvelgti, analizuoti problemas ir rasti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 
•    planuoja ir organizuoja Departamento darbą;
•    sprendžia Departamento kompetencijai priklausančius buhalterinės apskaitos klausimus, siūlo NBFC direktoriui inovatyvius sprendimus tobulinant buhalterinės apskaitos procesus, konsultuoja NBFC darbuotojus buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo klausimais;
•    nuolat vertina centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos atlikimo metu kylančias rizikas ir siūlo NBFC direktoriui priemones šioms rizikoms mažinti;
•    nuolat analizuoja teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, pasikeitimus, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, kitus dokumentus buhalterinės apskaitos klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo ir keitimo pagal kompetenciją;
•    atsako už NBFC veiklą buhalterinės apskaitos srityje ir pavestų funkcijų atlikimą, parengtų dokumentų kokybę, Departamento darbo drausmę, veiklos organizavimą;
•    pasirašo Departamento darbuotojų parengtus dokumentus, kontroliuoja Departamento darbuotojų užduočių vykdymą pagal kompetenciją;
•    tvirtina Įstaigų apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių, Įstaigų sąskaitų planus ir apskaitos politikas;
•    rengia Departamento darbuotojų darbinės veiklos vertinimo išvadas, pasirašo Departamento darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
•    rengia NBFC biudžetą, rengia NBFC biudžeto išlaidų sąmatas ir jų pakeitimus;
•    kontroliuoja NBFC sąmatų vykdymą; 
•    organizuoja išankstinę finansų kontrolę ir vykdo einamąją ir vėlesniąją finansų kontrolę NBFC, užtikrina lėšų poreikio planavimą laiku, kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami NBFC materialiniai ir finansiniai ištekliai, atsižvelgiant į veiklos ypatumus, atliekamų funkcijų apimtį, įgyvendinamų programų ir projektų sudėtingumą bei įvairovę;
•    užtikrina NBFC finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
•    dalyvauja rengiant NBFC metinį veiklos planą;
•    pagal veiklos sritį ir kompetenciją dalyvauja diegiant, testuojant ir tobulinant informacines technologijas buhalterinės apskaitos srityje, teikia pasiūlymus NBFC direktoriui dėl NBFC naudojamų informacinių sistemų ir darbo organizavimo tobulinimo;
•    siekiant užtikrinti tinkamą Departamentui priskirtų funkcijų vykdymą, be aukščiau išdėstytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas: 
•    formuoja bylas bei kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų atlikimu, ruošia jas archyviniam saugojimui;
•    teikia siūlymus NBFC direktoriui dėl Departamento darbuotojų kompetencijų tobulinimo;
•    teikia siūlymus NBFC direktoriui dėl NBFC veiklos tobulinimo;
•    dalyvauja NBFC, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir  pasitarimuose;
•    Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentą ir bendradarbiauja su kitais NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal Departamento kompetenciją; 
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, NBFC direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavestas užduotis Departamento kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis,  nustatytas NBFC veiklą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose.