Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

•    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
•    mokėti dirbti  Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis  veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    būti susipažinęs su viešojo sektoriaus buhalterinei apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti naudojamomis finansų valdymo ir apskaitos sistemomis;
•    būti susipažinęs, kaip teikti mokėjimo paraiškas ir kitą informaciją į valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAM sistema);
•    būti susipažinęs, kaip rengti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
•    būti susipažinęs, kaip teikti duomenis į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKI sistema); 
•    būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojų, pareigūnų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimą;
•    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, gebėti juos taikyti praktiškai;
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    teikia praktinę pagalbą Centro buhalteriams tvarkant užsakovų buhalterinę apskaitą:
•    suveda apskaitos dokumentų duomenis į finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą;
•    teikia mokėjimo paraiškas ir kitus duomenis į VBAM sistemą;
•    sudaro finansines, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas;
•    konsultuoja praktiniais finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos naudojimo klausimais;
•    teikia duomenis į VSAKI sistemą;
•    skaičiuoja viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį;
•    kontroliuoja ir tikrina perkeliamus apskaitos duomenis iš užsakovo naudotos finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos į Centro naudojamą finansų valdymo ir apskaitos informacinę sistemą;
•    pasikeitus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartams ar kitiems buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantiems teisės aktams, rengia apskaitos politikos ir buhalterinės apskaitos vadovų projektų pakeitimus ar papildymo projektus bei inicijuoja vidaus procesų pokyčius;
•    bendradarbiaudamas su kitais Centro darbuotojais, organizuoja Departamento darbuotojų vidinius mokymus, specializuotus mokymus, kvalifikacijos tobulinimo kursus ir vidines konferencijas, kurių metu supažindina su teisės aktų ir jų taikymo srities pokyčiais, specializuotų informacinių sistemų pokyčiais. Užtikrina, kad tokie mokymai būtų kokybiški, vyktų laiku;
•    dalyvauja rengiant, standartizuojant bei peržiūrint apskaitos ir dokumentų judėjimo procesus;
•    rengia teisės aktų, reglamentuojančių Departamento veiklą, taip pat įstaigoms adresuotų raštų dėl centralizuotai atliekamų buhalterinės apskaitos funkcijų projektus;
•    rengia išvadas (pastabas ir pasiūlymus) dėl kitų Centro padalinių, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

siekiant užtikrinti, kad tinkamai būtų atliekamos priskirtos funkcijos, be anksčiau išvardytų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas: 

•    formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Centro archyvą;
•    Centro direktoriaus,  direktoriaus pavaduotojo, Departamento direktoriaus, Grupės vadovo pavedimu pagal kompetenciją pavaduoja kitą Departamento darbuotoją, šiam laikinai negalint eiti pareigų; 
•    teikia siūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;
•    dalyvauja Grupės, Departamento, Centro, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir  pasitarimuose;
•    bendradarbiauja su kitais Centro darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją; 
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Departamento direktoriaus, Grupės vadovo pavestas užduotis  savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal Centro veiklos procesų aprašymus.