Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 
•    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų metinio veiklos planavimo ir numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenos patirtį;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų informacinėmis sistemomis ir registrais;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, strateginio planavimo principus, dokumentų ir teisės aktų rengimą; 
•    gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas planavimo klausimais;
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles ir gebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    koordinuoja NBFC struktūrinių padalinių veiklos planų parengimą, rengia NBFC metinį veiklos planą;
•    rengia NBFC metinę veiklos ataskaitą ir metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą; 
•    teikia NBFC padaliniams metodologinę pagalbą planuojant NBFC metinio veiklos plano įgyvendinimo priemones;
•    rengia ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai rengiant ir įgyvendinant strateginį planą;
•    administruoja struktūrinių padalinių siūlymus dėl veiklos tobulinimo;
•    organizuoja ir atlieka NBFC metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitų analizę, teikia siūlymus dėl NBFC veiklos planavimo tobulinimo;
•    vykdo NBFC veiklos plano priemonių įgyvendinimo stebėseną, nustatytu periodiškumu teikia įvykdymo ataskaitas;
•    renka, apibendrina ir teikia informaciją, susijusią su įstaigų pasiruošimu bendrųjų funkcijų centralizavimui;
•    sistemina veiklos efektyvumo tyrimų duomenis;
•    pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl NBFC vidaus veiklos procesų ir procedūrų tobulinimo;
•    rengia teisės aktų projektus metinio veiklos plano klausimais;
•    aprašo ir modeliuoja Grupės veiklos procesus ir procedūras;

be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas: 

•    kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, formuoja bylas, ruošia juos archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
•    Grupės vadovo pavedimu pavaduoja kitą Grupės darbuotoją, šiam laikinai negalint eiti pareigų; 
•    teikia siūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;
•    dalyvauja Grupės, NBFC, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
•    bendradarbiauja su kitais NBFC darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis; 
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, NBFC direktoriaus, Grupės vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis, nustatytas NBFC veiklos procesų aprašymuose.