Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

•    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje; 
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai; 
•    išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus; 
•    gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    tvarko turto apskaitą; 
•    tvarko pajamų ir sąnaudų, gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą, atlieka mokėjimus bankų sistemose, tiekėjų duomenų įvedimo ir su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacinėje sistemoje; 
•    skaičiuoja darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, rengia mokėjimo žiniaraščius, atlieka mokėjimus, vykdo išskaitas iš darbo užmokesčio; 
•    rengia pranešimus, ataskaitas, pažymas, deklaracijas Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms; 
•    užtikrina, kad, remiantis gautais dokumentais, ūkinės operacijos ir įvykiai būtų užregistruoti teisingai; 
•    pasirašo apskaitos dokumentus pagal NBFC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus; 
•    įveda asignavimų poreikio prognozės duomenis į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacinę sistemą; 
•    vykdo pavestas vidaus kontrolės funkcijas; 

be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

•    kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą; 
•    Pogrupio vadovo pavedimu pavaduoja kitą Pogrupio darbuotoją; 
•    teikia siūlymus Pogrupio vadovui dėl Pogrupio veiklos tobulinimo; 
•    bendradarbiauja su kitais Pogrupio, Grupės ir BAD darbuotojais, kitais NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis; 
•    vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus ir kitus Pogrupio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti NBFC veiklos tikslai.