Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

•    turėti aukštąjį universitetinį informatikos arba matematikos mokslų krypčių grupių arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį minėtų krypčių išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, vadovaujant skaitmeninės transformacijos projektams arba taikomųjų informacinių sistemų diegimo procesams įmonėse ar viešojo sektoriaus organizacijose arba informacinių sistemų funkcionavimo užtikrinimo srityje;
•    išmanyti projektinio valdymo principus; 
•    mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų naudojimą viešajame sektoriuje, gebėti juos taikyti praktiškai;
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    nustato ir atnaujina skaitmeninimo iniciatyvų vertinimo metodiką ir būdus;
•    planuoja ir organizuoja Grupės darbuotojų darbą taip, kad, panaudojant skaitmeninimo priemones, būtų įgyvendintos Centro veiklos modelio, centralizuotai atliekamų funkcijų, vidaus procesų ir procedūrų tobulinimo iniciatyvos;
•    organizuoja patvirtintų skaitmeninimo iniciatyvų programų, projektų ir kitų priemonių rengimą ir įgyvendinimą;
•    analizuoja ir vertina Centro veiklai vykdyti naudojamų Centro ir kitų įstaigų informacinių sistemų efektyvumą, teikia siūlymus Centro direktoriui dėl šių sistemų ilgalaikės vizijos, informacinių sistemų tobulinimo ir pagal kompetenciją užtikrina šių sistemų tobulinimą;
•    kartu su kitais Centro padaliniais ir / ar išorės organizacijomis pagal kompetenciją dalyvauja modeliuojant ir tobulinant Centro atliekamas bendrąsias funkcijas, procedūras ir procesų aprašymus;
•    kartu su kitais Centro padaliniais ir / ar išorės organizacijomis įgyvendina Centro veiklos pokyčius, pasitelkdamas skaitmenines technologijas;
•    užtikrina kokybišką Centro informacinių sistemų, kompiuterių ir ryšių tinklų funkcionavimą ir duomenų saugumą;
•    dalyvauja rengiant Centro metinį veiklos planą;
•    siekia, kad esama ir planuojama informacinių technologijų architektūra, diegiami sprendimai ir investicijos atspindėtų Centro veiklos modelį ir veiklos planus;
•    analizuoja ir vertina technologines galimybes ir geriausios praktikos pavyzdžius, kurie padėtų kokybiškai vykdyti Centro funkcijas, tobulinti, optimizuoti ir skaitmenizuoti jas;
•    pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas, pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
•    dalyvauja komisijų ir darbo grupių, susijusių su informacinių sistemų naudojimu ir tobulinimu, veikloje;
•    siekdamas užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą, be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas: 
•    formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Centro  archyvą;
•    pavaduoja kitą Grupės darbuotoją, šiam laikinai negalint eiti pareigų; 
•    teikia siūlymus dėl Grupės darbuotojų kompetencijų tobulinimo;
•    teikia siūlymus dėl Grupės veiklai skiriamų išteklių ir Grupės veiklos tobulinimo;
•    dalyvauja Grupės, Centro, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
•    bendradarbiauja su kitais Centro darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją; 
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Centro direktoriaus, Centro direktoriaus pavaduotojo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo užduotis, nustatytas Centro veiklą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose.