Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 
•    turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę nei 3 (trejų) metų teisinio darbo patirtį;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais, puikiai orientuotis Lietuvos teisinėje sistemoje;
•    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas ir pasiūlymus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, gebėti nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    vertina, ar NBFC parengti teisės aktų projektai ir NBFC direktoriaus įsakymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
•    vertina, ar NBFC sudaromi sandoriai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;
•    rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
•    rengia ir derina teisinio pobūdžio dokumentų projektus;
•    teikia NBFC direktoriui ir darbuotojams teisines konsultacijas ir išvadas teisės klausimais, siekiant užtikrinti priimamų sprendimų teisėtumą ir atitiktį norminiams teisės aktams;
•    rengia pareiškimus, skundus, ieškinius, atsiliepimus į ieškinius, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, NBFC direktoriaus pavedimu atstovauja NBFC Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose institucijose;
•    atlieka norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą;

Kad būtų užtikrintas tinkamas priskirtų funkcijų vykdymas, be anksčiau išdėstytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

•    dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos; 
•    NBFC direktoriaus pavedimu atstovauja NBFC ir bendradarbiauja su kitais NBFC darbuotojais ir padaliniais, valstybinės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis bei kitomis įstaigomis;
•    formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
•    teikia siūlymus NBFC direktoriui dėl NBFC veiklos tobulinimo;
•    dalyvauja NBFC, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių veikloje;
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, NBFC direktoriaus, NBFC direktoriaus pavaduotojo, Grupės vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais.