Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

•    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį procesų analizės, duomenų analizės arba taikomųjų informacinių sistemų diegimo ir/arba priežiūros srityje;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
•    gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    rengia teisės aktų projektus, susijusius su informacinės sistemos E. sąskaita, ir prižiūri, kaip jų laikomasi;
•    rengia informacinės sistemos E. sąskaita kūrimo ir plėtros planų projektus, analizuoja pasiūlymus dėl informacinės sistemos E. sąskaita veikimo, teikia siūlymus Grupės vadovui dėl informacinės sistemos E. sąskaita tobulinimo ir modernizavimo bei susijusių procesų tobulinimo;
•    organizacinėmis priemonėmis užtikrina informacinės sistemos E. sąskaita prieinamumą, vientisumą, konfidencialumą;
•    nagrinėja suinteresuotų asmenų siūlymus tobulinti informacinę sistemą E. sąskaita;
•    rengia ataskaitas, susijusias su informacine sistema E. sąskaita;
•    rengia ir įgyvendina NBFC projektus, susijusius su informacinės sistemos E. sąskaita tobulinimu ir modernizavimu bei susijusių procesų tobulinimu;
•    pagal kompetenciją dalyvauja tobulinant kitus NBFC centralizuotai atliekamų funkcijų ir vidaus procesus. 
•    Siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą, be anksčiau išdėstytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
•    formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
•    pavaduoja kitą Grupės darbuotoją, vykdantį analogiškas (panašias) funkcijas, jam laikinai negalint eiti pareigų; 
•    dalyvauja Grupės, NBFC, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
•    bendradarbiauja su kitais NBFC darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją;
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, NBFC direktoriaus, NBFC direktoriaus pavaduotojo, Grupės vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus.