Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

•    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius bei organizacinius dokumentus;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais strateginio planavimo metodiką, ir gebėti juos taikyti praktiškai;
•    būti susipažinęs su viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, 
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;
•    gebėti kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti turimą informaciją, rengti išvadas;
•    savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    analizuoja, modeliuoja, aprašo ir sistemina Departamento veiklos procesus;
•    nustato Departamento veiklos modelio, centralizuotai vykdomų buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijų rodiklius, rengia rodiklių aprašymus, kuria rodiklių skaičiavimo ir pradinių duomenų surinkimo bei patikimumo nustatymo būdus ir metodus;
•    matuoja, analizuoja ir vertina Departamento centralizuotai atliekamų buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijų rodiklius;
•    teikia Departamento veiklos ir centralizuotai atliekamų buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijų analizės įžvalgas bei siūlymus dėl veiklos ir atliekamų funkcijų tobulinimo;
•    koordinuoja ir organizuoja Departamento struktūrinių padalinių veiklos planų parengimą, rengia Departamento metinį veiklos planą ir veiklos ataskaitą;
•    teikia Departamento padaliniams metodologinę pagalbą planuojant Departamento metinio veiklos plano įgyvendinimo priemones;
•    vykdo  Centro struktūrinių padalinių asignavimų panaudojimo stebėseną;
•    rengia organizacinius, informacinius ir kitus Departamento veiklos dokumentų projektus, juos sistemina;
•    rengia siunčiamųjų raštų aptarnaujamiems viešojo sektoriaus subjektams ir vidinių Centro teisės aktų, reglamentuojančių Departamento veiklą, projektus;
•    Grupės vadovo pavedimu renka, analizuoja ir vertina informaciją Departamento veiklos klausimais;
•    jei reikia, organizuoja Departamento direktoriaus ir Departamento grupių vadovų darbo susitikimus;

be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas: 

•    formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia juos archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Centro archyvą;
•    Grupės vadovo pavedimu pavaduoja kitą Grupės darbuotoją, šiam laikinai negalint eiti pareigų; 
•    teikia siūlymus dėl Grupės veiklos tobulinimo;
•    dalyvauja Grupės, Departamento, Centro, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir  pasitarimuose;
•    bendradarbiauja su kitais Centro darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis; 
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, Grupės vadovo pavestas užduotis  savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal Centro veiklos procesų aprašymus.