Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 
•    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 
•    turėti ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį komunikacijos srityje;
•    mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    mokėti administruoti socialinių tinklų (Facebook, Instagram, LinkedIn ir kt.) paskyras;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais komunikaciją ir viešuosius ryšius viešajame sektoriuje, gebėti juos taikyti praktiškai;
•    išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    kuria Centro komunikacijos strategiją ir koordinuoja jos įgyvendinimą;
•    teikia siūlymus Centro direktoriui dėl išorinės ir vidinės komunikacijos tobulinimo;
•    palaiko ryšius su žiniasklaida (akreditacija, pranešimai spaudai, spaudos konferencijos, atsakymai į užklausas);
•    atlieka žiniasklaidos stebėseną ir analizę;
•    įgyvendina kūrybinius sprendimus, susijusius su komunikacija (fotonuotraukų, vaizdo reprezentacija, leidiniai, sveikinimai, kalbos);
•    bendradarbiaudamas su kitais padaliniais plėtoja Centro vidaus komunikaciją;
•    stiprina Centro darbuotojų komunikacijos srities kompetencijas, pagal kompetenciją teikia konsultacijas;
•    kuria ir įgyvendina ryšių su visuomene, įstaigomis kampanijas;
•    administruoja ir plėtoja Centro interneto turinį;
•    administruoja Centro socialinius tinklus (Facebook, Instagram, LinkedIn ir kt.);
•    kuria ir administruoja Centro vidinio tinklo (intraneto) turinį;
•    organizuoja Centro išorinės ir vidinės komunikacijos renginius;
•    pagal kompetenciją teikia pastabas, pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių komunikaciją, tobulinimo;
•    dalyvauja komisijų ir darbo grupių, susijusių su komunikacija, veikloje.

Siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą, be anksčiau išdėstytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo ir šias: 

•    formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Centro archyvą;
•    teikia siūlymus dėl Centro komunikacijos tobulinimo;
•    dalyvauja Centro, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
•    bendradarbiauja su kitais Centro darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis; 
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo užduotis, nustatytas Centro veiklą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose.