Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

•    turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos arba matematikos mokslų arba informatikos mokslų arba fizinių mokslų krypčių išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį anksčiau išvardintų krypčių išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 
•    turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje; 
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai; 
•    išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus; 
•    gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus. 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

•    tvarko turto apskaitą; 
•    tvarko pajamų ir sąnaudų, gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą, atlieka mokėjimus bankų sistemose, tiekėjų duomenų įvedimo ir su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje; 
•    skaičiuoja darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, rengia mokėjimo žiniaraščius, atlieka mokėjimus, vykdo išskaitas iš darbo užmokesčio; 
•    rengia pranešimus, ataskaitas, pažymas, deklaracijas Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms; 
•    užtikrina, kad, remiantis gautais dokumentais, ūkinės operacijos ir įvykiai būtų užregistruoti teisingai; 6.6. tikrina ir vertina, ar gautuose dokumentuose pakanka informacijos ūkinei operacijai ar įvykiui užregistruoti, padeda buhalteriams išsiaiškinti ir suprasti ūkinės operacijos pobūdį; 
•    įveda asignavimų poreikio prognozės duomenis į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacinę sistemą; 
•    pasirašo apskaitos dokumentus pagal NBFC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus; 
•    padeda naujai priimtiems darbuotojams perprasti pavestas funkcijas; 
•    padeda Pogrupio vadovui organizuoti Pogrupio darbą; 
•    nustato papildomus, įstaigų apskaitai tvarkyti būtinus finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos parametrus; 
•    rengia pažymas, žiniaraščius, ataskaitas, išskyrus tarpinių ir metinių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius; 
•    ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlieka užsienio valiutos kurso perskaičiavimo operacijas; 
•    vykdo pavestas vidaus kontrolės funkcijas; 
•    Pogrupio vadovo pavedimu pavaduoja kitą Pogrupio darbuotoją; 

be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas: 

•    kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą; 
•    teikia siūlymus Pogrupio vadovui dėl Pogrupio veiklos tobulinimo; 
•    bendradarbiauja su kitais Pogrupio, Grupės ir BAD darbuotojais, NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis; 
•    vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus ir kitus Pogrupio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti NBFC veiklos tikslai.