Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

•    turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos arba matematikos mokslų arba informatikos mokslų arba fizinių mokslų krypčių išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį anksčiau išvardintų krypčių išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje; 
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai; 
•    išmanyti buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus; 
•    išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje; 
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 
•    gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

•    analizuoja apskaitos duomenų atitikimą Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimams; 
•    atlieka apskaitos įrašų korektiškumo kontrolę;
•    užtikrina, kad būtų ištaisytos pastebėtos apskaitos ir ataskaitų klaidos; 
•    rengia priskirtų įstaigų finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
•    rengia suvestinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius; 
•    atlieka įstaigų tarpusavio operacijų derinimo pildytojo funkcijas Viešojo sektoriaus apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS); 
•    atlieka įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojo funkcijas VSAKIS; 
•    rengia konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius; 
•    pasirašo apskaitos dokumentus pagal NBFC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus; 
•    Pogrupio vadovo pavedimu rengia kitas teisės aktuose ir sutartyse numatytas ataskaitas;

be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas: 

•    kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą; 
•    Pogrupio vadovo pavedimu pagal kompetenciją pavaduoja kitą Pogrupio darbuotoją; 
•    teikia siūlymus Pogrupio vadovui dėl Pogrupio veiklos tobulinimo; 
•    bendradarbiauja su kitais Pogrupio, Grupės ir BAD darbuotojais, NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis; 
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, Pogrupio vadovo pavestas užduotis bei vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus.