Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
•    turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos arba matematikos mokslų arba informatikos mokslų arba fizinių mokslų krypčių išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį anksčiau išvardintų krypčių išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje ir 1 metų vadovaujamo darbo patirtį; 
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai; 
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus; 
•    išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus; 
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Grupės ir savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
•    rengia Grupės veiklos planus, kontroliuoja jų vykdymą ir atsiskaito apie įvykdymą BAD direktoriui; 
•    organizuoja Grupės darbą – paskirsto užduotis jam pavaldžių pogrupių (toliau – Pogrupis) vadovams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei vykdomų funkcijų kokybę; 
•    nuolat vertina Grupės veiklos ir vykdomų funkcijų riziką, priima sprendimus rizikos prevencijai, teikia BAD direktoriui siūlymus dėl priemonių rizikos veiksnių įtakai mažinti; 
•    vykdo pavestas vidaus kontrolės funkcijas; 
•    atlieka įstaigų finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtintojo funkcijas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje; 
•    pasirašo apskaitos dokumentus pagal NBFC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus; 
•    užtikrina, kad apskaita būtų tvarkoma laikantis apskaitos tvarkymą ir ataskaitų sudarymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai ir kita apskaitos informacija parengiama ir pateikiama laiku; 
•    teikia pasiūlymus BAD direktoriui dėl apskaitos registrų formų, turinio ir skaičiaus nustatymo, apskaitos politikos, sąskaitų planų ir kitų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; 
be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas: 
•    BAD direktoriaus pavedimu pavaduoja kitą BAD darbuotoją, jam laikinai negalint eiti pareigų; 
•    teikia siūlymus BAD direktoriui dėl Grupės darbuotojų kompetencijų tobulinimo; 
•    teikia siūlymus BAD direktoriui dėl BAD veiklos tobulinimo; 
•    dalyvauja rengiant NBFC metinį veiklos planą; 
•    BAD direktoriaus pavedimu atstovauja BAD ir bendradarbiauja su kitais NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis; 
•    užtikrina bendradarbiavimą su įstaigomis dėl buhalterinės apskaitos organizavimo sutarties vykdymo; 
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, BAD direktoriaus pavestas užduotis bei vykdo kitas užduotis, nustatytas NBFC veiklą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose.