Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

•    turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos arba matematikos mokslų arba informatikos mokslų arba fizinių mokslų krypčių išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį anksčiau išvardintų krypčių išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 
•    turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje; 
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai; 
•    išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus; 
•    gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

•    tvarko įstaigų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimus;
•    tvarko ilgalaikių gautinų sumų apskaitą; 
•    tvarko ilgalaikių įsipareigojimų, atidėjinių, neapibrėžtojo turto ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų apskaitą; 
•    tvarko finansavimo sumų (dotacijų, subsidijų) apskaitą; 
•    tvarko administracinių baudų ir valstybės rinkliavų, fondų fondų apskaitą; 
•    atlieka gautinų nuvertėjimo registravimo operacijas; 
•    tvarko investicijų į kitus subjektus apskaitą, atlieka nuosavybės metodo įtakos, dividendų registravimo operacijas; 
•    tvarko koncesijų ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarčių, veiklos nuomos sutarčių, atitinkančių finansinės nuomos (lizingo) požymius, apskaitą; 
•    registruoja apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo operacijas; 
•    rengia žiniaraščius, pažymas, ataskaitas, deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms; 
•    pasirašo apskaitos dokumentus pagal NBFC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus; 
•    vykdo pavestas vidaus kontrolės funkcijas; 

be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas: 

•    padeda naujai atėjusiems darbuotojams įsisavinti priskirtas funkcijas; 
•    Pogrupio vadovo pavedimu pavaduoja kitą Pogrupio darbuotoją; 
•    padeda Pogrupio vadovui organizuoti Pogrupio darbą; 
•    atlieka papildomų, įstaigos apskaitai tvarkyti reikalingų, nustatymų finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje konfigūravimą pagal vykdomos veiklos funkcijas; 
•    kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą; 
•    teikia siūlymus Pogrupio vadovui dėl Pogrupio veiklos tobulinimo; 
•    bendradarbiauja su kitais Pogrupio, Grupės ir BAD darbuotojais, NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis; 
•    vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus ir kitus Pogrupio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti NBFC veiklos tikslai.