Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

•    turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti pažymėjimą, patvirtinantį, kad išklausyti mokymai apie asmens duomenų apsaugą;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais, puikiai orientuotis Lietuvos teisinėje sistemoje;
•    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas ir pasiūlymus, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    informuoja duomenų valdytoją ir duomenų tvarkytoją bei NBFC darbuotojus apie jų prievoles pagal Reglamentą ir kitus Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;
•    stebi ir vertina, kaip laikomasi Reglamento, kitų Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;
•    didina NBFC darbuotojų sąmoningumą asmens duomenų saugos srityje;
•    kontroliuoja, ar teisėtai NBFC darbuotojai tvarko asmens duomenis;
•    supažindina darbuotojus, įgaliotus tvarkyti asmens duomenis, su teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis;
•    pagal kompetenciją rengia dokumentus ir teisės aktų projektus asmens duomenų apsaugos klausimais, teikia pastabas, pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
•    bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir duomenų subjektais;
•    atlieka kontaktinio asmens funkcijas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas;
•    konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal Reglamento 35 straipsnį;
•    pagal kompetenciją konsultuoja, teikia rekomendacijas, rengia metodikas ir teikia praktinę pagalbą duomenų valdytojui, duomenų tvarkytojui, NBFC darbuotojams asmens duomenų apsaugos klausimais;
•    rengia korupcijos prevencijos programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus, koordinuoja ir kontroliuoja programų, jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą, rengia jų įvykdymo ataskaitas;
•    teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos NBFC ir jos kontrolės, analizuoja užfiksuotus korupcijos pasireiškimo faktus;
•    organizuoja NBFC komisijų, sudaromų dėl korupcijos prevencijos, posėdžius bei juos protokoluoja;
•    atlieka norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą;
•    kontroliuoja ir prižiūri, kaip viešuosius ir privačius interesus deklaruojantys asmenys NBFC laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų;

be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo šias bendrąsias funkcijas: 

•    dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos; 
•    NBFC direktoriaus pavedimu atstovauja NBFC ir bendradarbiauja su kitais NBFC darbuotojais ir padaliniais, valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir teikia duomenis;
•    kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
•    teikia siūlymus NBFC direktoriui dėl NBFC veiklos tobulinimo;
•    dalyvauja NBFC, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose, pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių veikloje;
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, NBFC direktoriaus, NBFC direktoriaus pavaduotojo pavestas užduotis  savo kompetencijos klausimais.