Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

•    būti įgijęs aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo atskiram struktūriniam padaliniui ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo finansų valdymo srityje patirtį;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, veiklos planavimą, darbo santykių reguliavimą, finansų valdymą, strateginį planavimą, bei kitais su pareigybės funkcijomis susijusiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti;
•    išmanyti teisės aktų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    gebėti inicijuoti idėjas, planus, iškelti aiškius tikslus, užduotis sau ir pavaldiems darbuotojams ir siekti juos įgyvendinti, gebėti savarankiškai planuoti ir paskirstyti darbus ir užduotis;
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti įžvelgti, analizuoti problemas ir rasti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
•    mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu pagal „Europass“;
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
•    planuoja, organizuoja ir koordinuoja kuruojamų padalinių darbą;
•    koordinuoja ir kontroliuoja planavimo dokumentų įgyvendinimą NBFC, organizuoja jų įgyvendinimo ataskaitų parengimą ir pateikimą nustatyta tvarka;
•    sprendžia kuruojamų padalinių kompetencijai priklausančius klausimus, siūlo sprendimus dėl veiklos tobulinimo krypčių ir perspektyvų, konsultuoja NBFC darbuotojus;
•    pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms, įstaigoms informaciją kuruojamos veiklos klausimais;
•    pagal kompetenciją rengia NBFC, kitų institucijų teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, organizuoja jų rengimo procesą ar dalyvauja jų rengimo procese, pasirašo kuruojamų padalinių darbuotojų parengtus organizacinio ir informacinio pobūdžio dokumentus;
•    pagal kompetenciją organizuoja piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktų prašymų, paklausimų, pareiškimų ir skundų dėl kuruojamų padalinių veiklos nagrinėjimo procesą, dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, pareiškimus, skundus dėl kuruojamų padalinių veiklos bei rengiant atsakymus į juos;
•    direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja NBFC ir bendradarbiauja su įstaigomis ir organizacijomis;
•    teikia siūlymus NBFC direktoriui dėl pavaldžių darbuotojų kompetencijos tobulinimo;
•    dalyvauja NBFC, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
•    pavaduoja NBFC direktorių, jam laikinai negalint eiti pareigų;
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas ir NBFC direktoriaus pavestas užduotis bei vykdo užduotis, nustatytas NBFC veiklą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose.