Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 
•    turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties (lituanistikos) išsilavinimą su su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties (lituanistikos) išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu; 
•    mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti perduodant dokumentus padaliniams;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą ir saugojimą, gebėti juos taikyti praktiškai;
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją;
•    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    registruoja gautus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje, susieja juos su iniciatyviniais dokumentais ir paskirsto padaliniams pagal veiklos sritis;
•    registruoja siunčiamus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje, susieja juos su iniciatyviniais dokumentais ir išsiunčia adresatams elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą ar kitais būdais; 
•    redaguoja NBFC rengiamus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, skaito korektūrą, rūpinasi taisyklinga dokumentų kalba ir stiliumi, užtikrina jų atitiktį teisės aktų ir dokumentų rengimo reikalavimams;
•    teikia pastabas dokumentų rengėjams, konsultuoja NBFC darbuotojus valstybinės kalbos, dalykinio stiliaus kalbos vartojimo, dokumentų rengimo klausimais, pagal kompetenciją rūpinasi raštų, kitų dokumentų tobulinimu;
•    atlieka gautų ir užregistruotų dokumentų paiešką dokumentų valdymo sistemoje, teikia institucijoms informaciją apie jų pateiktų dokumentų perdavimą vykdyti;
•    pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, adresuotus NBFC;
•    konsultuoja už dokumentų tvarkymą ir apskaitą atsakingus darbuotojus veiklos, dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo klausimais, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos dokumentų įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių archyvinių dokumentų apskaitą, įgyvendinimą;
•    atsako į telefonu ar elektroniniu paštu pateiktus asmenų paklausimus, į kuriuos galima atsakyti nedelsiant;
•    prireikus, telefonu ar elektroniniu paštu pateiktus paklausimus pagal savo kompetenciją perduoda atsakyti kitų NBFC struktūrinių padalinių darbuotojams;
•    rengia  antspaudų ir spaudų užsakymus, tvarko antspaudų ir spaudų apskaitą, kontroliuoja apyvartą ir sunaikinimą;
•    užtikrina NBFC patalpų bei teritorijos švarą, tvarką;
•    organizuoja privalomus periodinius NBFC darbuotojų profilaktinius sveikatos patikrinimus;
•    renka, analizuoja ir vertina informaciją Grupės kompetencijai priskirtais klausimais, rengia ir teikia NBFC direktoriui, jo pavaduotojui, Grupės vadovui pasiūlymus dėl asmenų ir įstaigų aptarnavimo kokybės gerinimo, dialogo su visuomene plėtojimo;

be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas: 

•    formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
•    pavaduoja kitą Grupės darbuotoją, vykdantį analogiškas (panašias) funkcijas, jam laikinai negalint eiti pareigų; 
•    dalyvauja Grupės, NBFC, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
•    bendradarbiauja su kitais NBFC darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal savo kompetenciją; 
•    pagal kompetenciją atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, NBFC direktoriaus, NBFC direktoriaus pavaduotojo, Grupės vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus.