Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

•    turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos arba matematikos mokslų arba informatikos mokslų arba fizinių mokslų krypčių išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį anksčiau išvardintų krypčių išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį buhalterinės apskaitos srityje ir 1 metų vadovaujamo darbo patirtį; 
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai; 
•    išmanyti buhalterinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus; 
•    išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje; 
•    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Pogrupio ir savo darbą, paskirstant užduotis, atsakomybę, darbo krūvius; 
•    gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti, dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus. 

III SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    organizuoja Pogrupio darbą – paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę bei vykdomų funkcijų kokybę; 
•    nuolat vertina Pogrupio veiklos ir vykdomų funkcijų riziką, teikia Grupės vadovui siūlymus dėl priemonių rizikos veiksnių įtakai mažinti; 
•    vykdo vidaus kontrolę pagal jam pavestas funkcijas; 
•    pasirašo apskaitos dokumentus pagal NBFC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus; 

be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas: 

•    teikia pasiūlymus Grupės vadovui dėl apskaitos registrų formų, apskaitos politikos, sąskaitų planų ir kitų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų projektų; 
•    organizuoja buhalterinės apskaitos informacijos, dokumentų saugojimą ir archyvavimą teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais; 
•    Grupės vadovo pavedimu pagal kompetenciją pavaduoja kitą Grupės darbuotoją jam laikinai negalint eiti pareigų; 
•    dalyvauja rengiant Grupės metinį veiklos planą; 
•    teikia siūlymus dėl Pogrupio darbuotojų kompetencijų tobulinimo; 
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, NBFC vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Grupės vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus; 
•    bendradarbiauja su kitais NBFC darbuotojais ir padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis.