Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

•    turėti aukštąjį fizinių mokslų ar matematikos, ar informatikos mokslų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
•    išmanyti kompiuterių tinklų, kompiuterinių darbo vietų, prieigos prie informacijos ir taikomųjų sistemų vartotojų administravimą, kompiuterinės techninės ir programinės įrangos instaliavimą ir priežiūrą, vartotojų pagalbos prašymų apdorojimą ir saugumo priemonių diegimo sistemas kompiuterių, ryšių tinkluose;
•    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų, informacinėmis sistemomis ir registrais; 
•    išmanyti teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles ir sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;
•    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų naudojimą viešajame sektoriuje, gebėti juos taikyti praktiškai;
•    gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

•    organizuoja NBFC informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrą, tinklo vartotojų ir techninių išteklių paskirstymą ir priėjimo teisių kontrolę, tvarko NBFC kompiuterinės technikos ir programinės įrangos licencijų apskaitą;
•    užtikrina NBFC kibernetinę saugą, konsultuoja darbuotojus duomenų saugumo klausimais, kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi nustatytų duomenų saugumo reikalavimų, teikia siūlymus dėl duomenų saugumo priemonių taikymo;
•    prižiūri ir administruoja NBFC naudojamas informacines sistemas, pagal kompetenciją teikia konsultacijas NBFC darbuotojams dėl NBFC naudojamų informacinių sistemų, kompiuterių, ryšių tinklų ir programinės įrangos naudojimo, apdoroja pokyčių ir pagalbos prašymus;
•    analizuoja ir vertina NBFC kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kompiuterių ir ryšių tinklų priemonių poreikį, teikia siūlymus dėl šios technikos ar programinės įrangos įsigijimo, rengia technines specifikacijas NBFC kompiuterių ir ryšių tinklui bei programinei įrangai prižiūrėti, tobulinti ar įsigyti;
•    analizuoja ir vertina technologines galimybes ir geriausios praktikos pavyzdžius, planuojamas skaitmeninimo iniciatyvas, rengiasi šių iniciatyvų įgyvendinimui; 
•    įgyvendina paskirtas skaitmeninimo iniciatyvų, projektų ir kasdienės veiklos užduotis;
•    rengia kitas teisės aktuose ir sutartyse numatytas ataskaitas;
•    pagal kompetenciją pavaduoja kitą Grupės darbuotoją, jam nesant;
•    formuoja bylas, kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
•    atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, Grupės vadovo pavestas užduotis savo kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus.