copyright

  • 1.

   Susipažinkite su pasirengimo BA ir PA funkcijų konsolidavimo eiga  

   Skaidrės, kurios buvo pristatytos balandžio mėnesį vykusiuose susitikimuose su įstaigų vadovais

   --->

   Atnaujinta: 2018 04 12

  • 2.

   Kaip vyks dokumentų valdymas ir darbas su informacinėmis sistemomis?

    

   Kaip bus sprendžiamas NBFC darbuotojų naudojimasis programine įranga BA ir PA funkcijoms vykdyti? Kas apmokės programų periodiško atnaujinimo išlaidas, kokiu teisiniu pagrindu programa bus perduodama iš įstaigos balanso į NBFC balansą?

   Įstaigų naudojamų informacinių sistemų ir licencijų NBFC neperims. Todėl informacinių sistemų palaikymo išlaidas ir toliau dengs įstaiga. Licencijų naudojimas bus apibrėžtas turto panaudos sutartyje, pasirašomoje tarp įstaigos ir NBFC.   

   Kadangi įstaigos dirba su skirtingomis programomis, ar darbuotojai NBFC lėšomis bus apmokomi dirbti su jiems nežinomomis programomis?

   Esant poreikiui – taip.

   Jei įstaiga neturi dokumentų valdymo sistemos. Kaip cirkuliuos dokumentai tarp NBFC ir tokios įstaigos?

   Nuo 2018 m. liepos 3 d. tokia įstaiga privalės naudotis IVPK teikiama nemokama dokumentų valdymo sistema EDVS. Apie tai įstaigos bus informuojamos atskirai.

   Ar numatoma naudoti vieningas informacines sistemas?

   Sprendimas dėl vieningų informacinių sistemų nėra priimtas. Šiuo metu atliekama naudojamų informacinių sistemų analizė, vertinama, kurios iš jų pagrindu yra tikslinga kurti vieningas informacines sistemas. Numatoma, kad vieningos informacinės sistemos bus naudojamos nuo II-ojo konsolidavimo etapo pradžios (2019 m. III-IV ketv.).

   Jei bus sukurtos ir įdiegtos vieningos informacinės sistemos BA ar PA vykdyti, kiek šių sistemų pirkimo, įdiegimo ir finansavimo našta guls ant įstaigų pečių?

   Mažesnės ir vidutinės įstaigos neturės prisidėti prie vieningų informacinių sistemų kūrimo kaštų dengimo. Šias sistemas numatoma kurti/tobulinti panaudojant ES struktūrinės paramos lėšas. Didesnės įstaigos, kurios naudoja daugiau informacinių sistemų, kurios integruotos su PA sistemomis, turės spręsti šių sistemų integracijos klausimus. Tačiau sprendimai, kokiomis lėšomis tai turės būti daroma, dar nėra priimti.

   Kam bus pavesta administruoti BA informacines sistemas, jei jomis naudosis NBFC darbuotojai?

   Iki I-ojo konsolidavimo etapo pabaigos informacines sistemas ir toliau administruos įstaiga.

   Ar iš įstaigos į NBFC perėjus dirbti buhalteriams, tačiau neperėjus personalo administratoriams visas darbas su „Steku“ ( duomenų suvedimas, atostogos, grafikų priskyrimas ir suvedimas, darbo apskaitos žiniaraščių formavimas pilnai pereis finansininkams ir antra darbo vieta (instaliavimas ) bus perkeltas buhalterinę apskaitą atliekantiems darbuotojams?

   Ne, nebus perkeliamas. NBFC paskirs kitą darbuotoją, kuris atliks personalo administravimo funkcijas. Darbas bus atliekamas, naudojantis įstaigos turima „Steko“ licencija.

    

   Atnaujinta: 2018 03 20

  • 3.

   Kaip vyks konsoliduotas buhalterinės apskaitos funkcijų atlikimas?

   Su kokia buhalterinės apskaitos programa bus dirbama nuo š. m. liepos mėnesio?

   I-uoju konsolidavimo etapu beveik visoms įstaigoms naudojamos informacinės sistemos nesikeis. Informacinių sistemų pakeitimai galimi tik tokiu atveju, jeigu įstaiga nėra didelė, jos naudojamos informacinės sistemos nėra plačiai naudojamos kitose įstaigose, o jos darbuotojai nesutinka pereiti į NBFC. Tuomet būtų svarstomas įstaigos informacinių sistemų keitimo tikslingumas. 

   Kas atliks turto apskaitos funkcijas? Jei šias funkcija vykdys NBFC darbuotojai, kaip jie gaus materialiai atsakingo asmens parašą, kad jie šias prekes priėmė?

   NBFC atliks buhalterinę turto apskaitą. Prekių priėmimas, turto inventorizacija, nurašymas ir toliau bus atliekamas įstaigose. NBFC turtą į apskaitą įtrauks gavusi iš įstaigos visus tinkamai įformintus dokumentus.

   Kam būtų atskaitingas darbuotojas, pasilikęs įstaigoje ir atliekantis patarėjo finansų klausimais funkcijas? Koks atlyginimas bus mokamas tokiam darbuotojui? Ar keisis kategorija? Ar išliks nepanaudotos kasmetinės  atostogos?

   Finansų planavimo ir išankstinės finansų kontrolės funkcijas įstaigose atliekantys darbuotojai nebus pavaldūs NBFC. Jie yra pavaldūs įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Įstaigos vadovas turi priimti sprendimą, koks darbuotojas(-ai) atliks finansų planavimo ir išankstinės finansų kontrolės funkcijas. Nuo to priklauso, ar bus pasikeitimai dabar šias funkcijas atliekantiems darbuotojams, ar ne.

   Ar įstaiga turės prieigą prie apskaitos duomenų, norėdama priimti sprendimą dėl sąskaitų apmokėjimo?

   Taip, įstaiga, kaip ir anksčiau, turės prieigą prie tokių duomenų.

   Darbo užmokestis. Kokią mėnesio dieną (ar dienomis) NBFC planuoja mokėti įstaigoms darbo užmokesčio avansą ir atlyginimą?

   NBFC nesiekia keisti nusistovėjusio avansų ir atlyginimų mokėjimo grafiko įstaigose.

   Kas įstaigoje atsakys už klaidingos (jei tokia būtų) finansinės informacijos pateikimą?

   Įstaigos vadovo finansų planavimo ir išankstinės finansų kontrolės funkcijas įstaigose atliekantys darbuotojai.

   Ar gali būti, kad įstaigoje neliks vyr. buhalterio, kaip tokią situaciją numatoma spręsti, nes paliekama funkcija pasirašyti ir tvirtinti ataskaitas ir kitus apskaitos registrus.

   Visoms įstaigoms bus priskirti darbuotojai, kurie dirbs NBFC ir atliks vyriausiojo buhalterio funkcijas. Mažesnėms įstaigoms vyriausiasis buhalteris bus skiriamas ne vienai, o kelioms įstaigoms.

   Kaip bus sprendžiamas apskaitos duomenų perkėlimas ir apskaitos dokumentų perdavimas? Kokia perdavimo data? Apskaitos dokumentų archyvas lieka įstaigoje ar bus perduodamas į NBFC ?

   Apskaitos dokumentai lieka įstaigose. Numatoma, kad ir toliau bus naudojamos tos pačios informacinės sistemos, todėl apskaitos duomenų perkelti nereikės. Apskaitos likučiai bus perduodami perdavimo-priėmimo aktu, NBFC pradedant centralizuotą įstaigos apskaitą.

   Ar yra Įstaigos ir NBFC sutarties dėl centralizuoto buhalterinės apskaitos atlikimo projektas nagrinėjimui?

   Iki 2018 m. gegužės 1 d. Vyriausybė turėtų patvirtinti Centralizuotą buhalterinės apskaitos atlikimo tvarką, prie kurios bus pridėta tipinė sutartis dėl centralizuoto buhalterinės apskaitos atlikimo. Projektus numatoma parengti ir pateikti ministerijoms iki balandžio 6 d.

   Kada bus pasirašomos sutartys tarp įstaigos ir NBFC dėl centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo?

   2018 m. gegužės-birželio mėnesiais.

   Kaip vyks mokėjimo paraiškų darymas VBAM sistemoje? Kas suruoš apmokamų sąskaitų-faktūrų paketą?

   Paraiškas rengs ir apmokamų sąskaitų faktūrų paketą parengs NBFC.

   Kaip bus užtikrinti ir kokie bus informacijos pateikimo terminai, siekiant užtikrinti savalaikį apmokėjimą už atostogas, atlyginimą, komandiruotpinigius?

   Kokiais terminais įstaigos turi pateikti dokumentus ir kokiais NBFC turi atlikti atitinkamus apmokėjimus, bus nustatyta Centralizuoto buhalterinės apskaitos atlikimo sutartyje, pasirašomoje tarp įstaigos ir NBFC.

   Ar pateikiant sąskaitas faktūras reikės nurodyti išlaidų straipsnius, finansavimo šaltinius, programas, priemones, išskirstyti pagal materialiai atsakingus asmenis, nurodant, kam susigrąžinamas PVM, iš kokios banko sąskaitos turi būti apmokama?  Direkcija mano, kad kol surašys šią  informaciją, spėtų paslaugų sąskaitą užpajamuoti ir  apmokėti.

   Taip, reikės pateikti šią informaciją, kuri reikalinga buhalterinei apskaitai.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Atnaujinta: 2018 04 27

  • 4.

   Kaip vyks konsoliduotas personalo administravimo funkcijų atlikimas?

    

   Kas siųs įstaigų darbuotojus tikrintis sveikatos? Ar visais atvejis tai darys NBFC personalo administratorius?

   Tai priklauso nuo to, ar ši funkcija iki konsolidavimo buvo personalo padalinyje, ar ne. Jeigu šią funkciją įstaigoje atlieka darbuotojai, kurie nėra personalo padaliniuose, tuomet tokių įstaigų darbuotojų sveikatos patikrinimu rūpinsis ne NBFC, bet pati įstaiga.  Jeigu tai atlikdavo personalo darbuotojas, tuomet šia funkcija rūpinsis NBFC.

   Ar bus nustatyti terminai dokumentų įforminimui (atostogos, pažyma ir t.t.)?

   Per kiek laiko NBFC turi atlikti vienas ar kitas funkcijas, gavus iš įstaigos informaciją, bus nustatyta Centralizuotoje funkcijų atlikimo tvarkoje, kurią tvirtins Vyriausybė. Centralizuoti personalo administravimo procesai rengiami taip, kad centralizuotas funkcijos atlikimas minimaliai įtakotų funkcijos atlikimo greitį, todėl laiko atžvilgiu funkcijų atlikimas nelabai skirsis nuo necentralizuoto atlikimo.

   Esant kontroliuojančių institucijų auditams (pvz.: steigėjo, darbo inspekcijos, Valstybės kontrolės, Nacionalinio akreditacijos biuro), kuri įstaiga privalės pateikinėti dokumentus patikrinimui ir kurios įstaigos atsakomybė bus už neatitinkantį teisės aktų darbuotojo atleidimą, darbo užmokesčio mokėjimo klaidas ir kitų finansinių dokumentų klaidas?

   Dokumentus pateiks įstaiga, kuri juos saugos. Nustatant atsakomybę už netinkamą funkcijų atlikimą bus atsižvelgiama tiek į įstaigos, tiek į NBFC veiksmus (ar įstaiga pateikė kokybišką informaciją, ar pateikta laiku, ar NBFC tinkamai parengė dokumentus, ar tai padarė laiku ir pan.). Jeigu bus nustatyta NBFC kaltė, dėl kurios įstaiga patyrė nuostolį (pvz. kompensacija už neteisėtą darbuotojo atleidimą), įstaiga regreso tvarka galės tą žalą išieškoti iš NBFC.

   Jeigu darbo laiko apskaita paliekama įstaigos kompetencijai, o įstaiga darbo laiko apskaitos žiniaraščiai dar  pildomi „popieriniu“ būdu, ar įstaiga privalės jungtis prie NBFC informacinių sistemų, ar galės spręsti savo nuožiūra?

   NBFC popierinių dokumentų pagal galimybes sieks vengti. Kol kas numatoma prašyti visus popierinius dokumentus pateikti NBFC skenuotus. Įstaigos, kurios neturi įsidiegę dokumentų valdymo sistemų bus raginamos naudotis IVPK teikiama nemokama dokumentų valdymo sistema EDVS.

   Ar NBFC darbuotojai, rengdami įsakymų projektus personalo klausimais, vertins juos atitikimo galiojantiems norminiams bei įstaigos vidaus administravimo teisės aktams? Ar tik atliks „techninį“ t. y. teksto surinkimo ir pateikimo direktoriui pasirašyti funkciją, o visa atsakomybė ir toliau liks įstaigai?

   NBFC atliks techninį darbą. Už visus sprendimus yra atsakinga įstaiga. NBFC nustatys standartizuotas formas, kokią informaciją  įstaiga turi pateikti NBFC vienai ar kitai funkcijai atlikti, dokumentui parengti. Visi dokumentų projektai bus rengiami pagal įstaigų pateiktą informaciją. Tačiau NBFC darbuotojai, rengdami įsakymų projektus, pagal savo kompetenciją vertins jų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir, esant neatitikimams, prašys įstaigos tikslinti informaciją. Kiekvienas įstaigos vadovas yra nustatęs vizavimo mechanizmą rengiamiems dokumentams. Centralizuotas funkcijos atlikimas šio mechanizmo neturėtų paveikti (nebent įstaigos vadovas nuspręstų kitaip), todėl galimybė surasti esančias klaidas prieš dokumentui patenkant vadovui pasirašyti, niekur nedingsta.

   Kas atlikinės darbo pareigų pažeidimų tyrimą?

   Įstaiga.

   Kaip bus teikiamos dokumentų bylos archyvui? Kas atsako už bylų pateikimą?

   NBFC tvarkomas bylas archyvui perduos teisės aktų nustatyta tvarka.  Įstaigos savo tvarkomas bylas teiks archyvui savarankiškai.

   Kur ir kokiu būdu įstaiga galės matyti informaciją apie įstaigos darbuotojų, pvz. darbo sutartis, jų paskyrimus, atostogų likučius, darbo laiko apskaitą ir pan.?

   Ši informacija bus matoma programoje, kuria bus atliekamas įstaigos personalo administravimas.

   Kokiu būdu, priemonėmis įstaigų darbuotojai pasirašys, kad gavo pažymėjimus, atnaujintus sertifikatus, darbo sutarčių pakeitimus ir pan.?

   Sieksime, kad įstaigų darbuotojai visus dokumentus pasirašytų elektroniniu parašu. Atskirais atvejais,  jei tai nepavyks, spręsime individualiai.

   Kodėl sutartis numatoma tik dėl buhalterinės apskaitos ir nenumatoma dėl personalo? Kaip bus tariamasi dėl personalo funkcijų?

   Centralizuoto personalo administravimo procesus siekiama pakankamai aiškiai detalizuoti rengiamoje Centralizuoto funkcijų atlikimo tvarkoje, kurią iki gegužės 1 d. turėtų patvirtinti Vyriausybė.

   Kas bus atsakingas už mokymo planų sudarymą?

   Įstaiga.

   Kaip bus įgyvendinami personalo priėmimo ir atleidimo, atostogų, komandiruočių ir kiti darbo organizavimo pavedimai, informacijos pateikimas kitai institucijai asmens duomenų apsaugos prasme?

   LR Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalis numato, kad darbdaviui draudžiama tvarkyti su darbo reikmėmis nesusijusius (perteklinius) darbuotojo asmens duomenis, taip pat pateikti darbuotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

   2018 m. gruodžio 19 d. LR Seimo priimti LR buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įstatymas, LR biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas ir LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas vertintini, kaip LR Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nurodyti įstatymuose nustatyti atvejai, todėl įstaigos asmens duomenų pateikimas NBFC nepažeidžia asmens duomenų apsaugos principų.

   Koks nuo 2018 m. liepos 3 d. preliminarus darbuotojų skaičius bus skiriamas vienam NBFC personalo funkcijas atliekančiam darbuotojui?

   Skaičiuojama, kad vidutiniškai vienam NBFC personalo administratoriui nuo 2018 m. liepos 3 d. reikės administruoti apie 160-190 darbuotojų.

   Kokia mokymų organizavimo srities funkcijų dalis lieka įstaigoje?

   Numatoma, kad įstaigos turės nustatyti kvalifikacijos tobulinimo poreikį, parengti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą ir pagal poreikį vykdyti susijusius pirkimus. Visa tai tiksliau bus reglamentuota Centralizuoto funkcijų atlikimo tvarkoje, kurią iki gegužės 1 d. turėtų patvirtinti Vyriausybė.

   Atnaujinta: 2018 03 20