Asmens duomenų apsauga

NBFC užtikrina, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitus teisės aktus.


Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu ir naudojimusi subjektinėmis teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, prašome kreiptis el. paštu duomenu.apsauga@nbfcentras.lt 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre;
 • teisę susipažinti su Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Daugiau informacijos galite rasti:

 • Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro asmens duomenų tvarkymo taisyklėse --->
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo apraše ---> 
 • Prašymo susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis forma --->
 • Prašymo ištaisyti tvarkomus asmens duomenis forma --->
 • Prašymo ištrinti tvarkomus asmens duomenis forma --->
 • Prašymo perkelti tvarkomus asmens duomenis forma --->

Taip pat duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl veiksmų (neveikimo).

Skundus dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-31