• 1.

   Susipažinkite su pasirengimo BA ir PA funkcijų konsolidavimo eiga  

   Skaidrės, kurios buvo pristatytos balandžio mėnesį vykusiuose susitikimuose su įstaigų vadovais

   --->

   Atnaujinta: 2018 04 12

  • 2.

   Susipažinkite  išsamiau su BA ir PA konsolidavimu (skaidrės)

    

   Skaidrės, kurios buvo pristatytos vasario mėnesį vykusiuose susitikimuose su PA ir BA funkcijas atliekančiais darbuotojais

   --->

   Atnaujinta: 2018 03 20

  • 3.

   Kokios perėjimo dirbti į NBFC sąlygos?

   Kokiu teisiniu pagrindu įstaiga turės vykdyti valstybės tarnautojų, kurių pareigybės bus perduotos NBFC,  įspėjimą ir tolesnę procedūrą?

   Reikės vadovautis Valstybės tarnybos įstatymo 44 str. 1 d. 9 p. (valstybės tarnautojo pareigybė naikinama) ir vykdyti atleidimo iš įstaigos procedūrą.  

   Ar su įspėjimu dėl atleidimo darbuotojams bus pateikiami siūlymai užimti pareigas NBFC? Kas ir kada tuos siūlymus parengs ir įteiks atitinkamiems darbuotojams?

   Siūlymus teiks NBFC. Planuojame tai padaryti iki kovo 23 d.

   Ką daryti, jeigu įstaigoje yra keli buhalterinės apskaitos funkcijas atliekantys darbuotojai ir dalis kiekvieno iš jų funkcijų turi būti perkeliama į NBFC? Ar visi darbuotojai turi būti įspėti apie atleidimą, ar tik tie, kurių funkcijos labiausiai atitinka į NBFC perkeliamas funkcijas?

   Įstaigai pačiai reikės apsispręsti, kokios pareigybės naikinamos. Žinoma, priklausys ir nuo darbuotojų noro bei galimybių. Tačiau, bet kuriuo atveju, tikėtina, kad įspėti reiktų visus, net ir tuos, kurių funkcijos yra valdymo pobūdžio, kadangi, tikėtina, kad pvz. finansų padalinyje iš įstaigos perkėlus BA funkcijas, jau nebus pakankamai darbuotojų, kad būtų skyrius. Vadinasi, liekantiems darbuotojams taip pat reikės keisti veiklos organizavimą.

   Ką daryti, jeigu darbuotojai, kurių funkcijos perkeliamos į NBFC, nori likti įstaigoje, o tie, kurių funkcijos lieka įstaigoje, nori būti perkeliami į NBFC?

   Jeigu ir vienas ir kitas darbuotojai pajėgūs atlikti kito funkcijas, tai nauda abipusė – ir NBFC gaus motyvuotą darbuotoją, ir įstaigai liks motyvuotas darbuotojas.

   Ar iš įstaigos perkeliant 0,5 pareigybės į NBFC darbuotojas, pereinantis dirbti į NBFC, turės galimybę dirbti pilnu etatu?

   Taip. Galimas variantas, kad darbuotojas 0,5 etato dirbtų NBFC ir 0,5 – įstaigoje. Jeigu įstaiga neturės galimybės ar nenorės pasiūlyti NBFC darbuotojui papildomos veiklos, kad darbuotojas turėtų pilną darbo krūvį, tokią galimybę pasiūlys NBFC, siūlydamas atlikti kitos įstaigos konsoliduojamas funkcijas.

   Ar galima už atidirbtą laikotarpį eiti atostogų, pavyzdžiui, liepos ar rugpjūčio mėnesį?

   Įstaigos darbuotojams turės išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Numatoma, kad pradėjus darbą NBFC, darbo kodekso nuostatos dėl atostogų (kad paprastai suteikiamos išdirbus ne mažiau, kaip 6 mėn.) bus taikomos lanksčiai, abipusiu NBFC ir darbuotojų susitarimu.

   Jeigu per tą laikotarpį, kol NBFC nuolatinė buveinė dar nebus įkurta, įstaiga būtų likviduota, kas atsitiktų centralizuotas tos įstaigos funkcijas atliekančiam darbuotojui?

   NBFC ieškotų galimybės tokiam darbuotojui pasiūlyti kitas veiklas.

   Kokios sąlygos ir garantijos dirbant iki antrojo konsolidavimo etapo pradžios? Ar bus vykdomas atrankos konkursas į NBFC prieš prasidedant antrajam etapui?

   Visiems I-ajame konsolidavimo etape dalyvaujantiems įstaigų darbuotojams, kurie atlieka konsoliduojamas funkcijas, siūloma pereiti dirbti į NBFC šiuo metu turimomis finansinėmis sąlygomis. Pradedant įgyvendinti II-ąjį  konsolidavimo etapą, bus vykdoma darbuotojų atranka.

   Kaip bus garantuotas pereinantiems darbuotojams darbo užmokestis? Kokiu principu jis bus skaičiuojamas ir kiek laiko mokamas? Ar tai bus terminuotos darbo sutartys?

   Užklausose darbuotojams prašėme informacijos apie faktinį darbo užmokestį. Jeigu darbuotojas priima siūlymą tęsti darbą NBFC ir darbuotojo pateikti duomenys objektyvūs bei gali būti pagrindžiami dokumentais, tokio dydžio asignavimai iš įstaigos ir bus perkeliami į NBFC. Todėl darbuotojo atlyginimas nesikeis. Tokio dydžio atlyginimas bus mokamas iki I-ojo konsolidavimo etapo pabaigos. Tai sąlygoja, kad NBFC darbuotojų atlyginimas I-ajame konsolidavimo etape bus skirtingas. Darbo sutartys nebus terminuotos. Nuo II-ojo konsolidavimo etapo pradžios bus vykdoma NBFC reorganizacija, keičiama struktūra. Tuomet darbuotojų, atliekančių analogiškas funkcijas, atlyginimai bus suvienodinti.

   Kaip planuojama išlaikyti žadamą ne mažesnį nei įstaigoje gautą atlyginimą buvusiems valstybės tarnautojams, turėjusiems aukštesnes kategorijas ir didelį priedą už stažą? Kokiame teisės akte tai bus įvardinta?

   Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas ir NBFC nustatyta darbo apmokėjimo tvarka sudaro galimybes darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, nustatyti tokį darbo užmokestį, kuris nebūtų mažesnis už valstybės tarnautojų, turinčių aukštesnes kategorijas (iki A 16 imtinai), aukštas kvalifikacines klases bei ilgą darbo stažą, dabar gaunamą darbo užmokestį. Nenumatoma šių nuostatų įtvirtinti jokiame teisės akte.

   Centralizuotą bendrųjų funkcijų atlikimo tvarką numatoma parengti iki 2018 m. gegužės 1 d. Kaip darbuotojui, kuriam pasiūlyta pereiti dirbti į NBFC, priimti sprendimą, nežinant nei apie jam numatomą mokėti darbo užmokestį, nei apie priskiriamas vykdymui funkcijas, nei jų atlikimo tvarkas ir atsakomybių paskirstymą?

   Pasiūlymai, kaip ir siūlomos pareigybės aprašymai, kiekvienam darbuotojui teikiami asmeniškai. Šiuose pasiūlymuose yra informacija ir numatomas darbo užmokestį.

   Ar darbuotojas, perėjęs dirbti į centrą, gali tikėtis, kad jo atliekamos funkcijos ir darbų apimtys iš esmės nesikeis?

   Į NBFC pereinantiems darbuotojams bus siekiama pasiūlyti tęsti veiklą, kurią vykdo šiuo metu. Tačiau taip pat bus siekiama užtikrinti, kad konsoliduojamos funkcijos įstaigose būtų atliekamos pilna apimtimi. Derinant šias dvi nuostatas bus bendraujama su darbuotojais, ieškant abiejų tikslų įgyvendinimo, tuo pačiu sprendžiant apmokėjimo ir trūkstamos kvalifikacijos suteikimo klausimus.

   Kaip bus įvertinama priimto į NBFC darbuotojo profesinio darbo patirtis skiriant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą?

   Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, bus nustatomas iki šiol turėtas pastoviosios dalies koeficientas. Valstybės tarnautojams, kurie sutinka tęsti veiklą NBFC, pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas, atsižvelgiant į Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo nustatymo NBFC tvarkos apraše nustatytus kriterijus.

   Ar  bus darbo sutartyje nustatyta darbo vieta? Ar bus nustatytas terminas iki kada darbas bus toje vietoje?

   Darbo sutartyse įvardinta, kur yra darbuotojo darbo vieta. Tačiau nebus nustatomas terminas iki kada.

   Kur nuo II-ojo konsolidavimo etapo bus darbuotojo darbo vieta? Pvz.: šiuo metu darbo vieta yra Kaune, ar ji persikels į Vilnių?

   II-ajame konsolidavimo etape NBFC perims beveik 450 įstaigų buhalterinę apskaitą ir personalo administravimą. Šios įstaigos yra išsidėsčiusios visoje šalyje, todėl labai tikėtina, kad turėti vieną centrinę buveinę (-es) ir nutolusius NBFC padalinius apskrityse bus optimaliausias darbo organizavimo būdas. 

   Ar numatyta sumažinti finansų ar personalo darbuotojų pirmame konsolidacijos etape?

   I-ajame konsolidavimo etape toks tikslas nėra keliamas.

   Kaip bus sprendžiamas klausimas dėl nepertraukiamo darbo stažo vienoje darbovietėje, jeigu esu valstybės tarnautojas ir kaitumo būdu buvai perkeltas iš vienos įstaigos į kitą?

   Nepertraukiamas darbo stažas bus skaičiuojamas nuo darbo įstaigoje, iš kurios buvote perkeltas, pradžios.

   Įstaigoje dirba motyvuotas darbuotojas, tačiau jo veikla nėra tiesiogiai susijusi su konsoliduojamomis funkcijomis (dirba ne administravimo, bet valdymo dalyje) arba jis yra pakaitinis valstybės tarnautojas. Ar galimas jo perėjimas į NBFC? Jei taip, kokią informaciją apie jį reikia pateikti?

   Motyvuoti darbuotojai ypač laukiami NBFC. Darbuotojas turėtų pateikti savo CV el. paštu konsolidavimas@nbfcentras.lt

   Kokia bus atleidimo/perkėlimo į NBFC procedūra statutiniams valstybės tarnautojams (muitinės pareigūnams).

   Taikomos tokios pačios procedūros, kaip ir valstybės tarnautojams. Skiriasi tik Statute statutiniams valstybės tarnautojams numatyta išeitinių išmokų tvarka, t. y. pradėjus darbą NBFC pagal darbo sutartį remiantis Statuto 53 str. 4 d. išeitinės išmokos mokėjimas neturi būti nutraukiamas.

   Ar nustatant atlyginimą NBFC, bus atsižvelgiama į papildomo darbo apmokėjimą, jeigu šiuo metu darbo sutartyje tas numatyta?

   Tai priklauso nuo to, ar papildomas darbas susijęs su funkcijomis, kurios pereina į NBFC. Jeigu taip, papildomas darbas turėtų būti įvertintas.

   Iki kada, gavus NBFC  pasiūlymą, reikia pateikti savo sutikimą dirbti NBFC? Ar nebus susikirtimo tarp įstaigos ir centro teikiamų pasiūlymų eiliškumo bei sutikimų/atsisakymo terminų?

   Tiek NBFC, tiek ir įstaigų pasiūlymai tęsti veiklą niekaip nepriklauso vienas nuo kito. Informacija, iki kada pateikti savo sutikimą tęsti veiklą NBFC, bus pateikta kartu su pasiūlymu (planuojama pateikti iki kovo 23 d.).

   Jei vienas iš darbuotojų, kuris bus perkeltas į NBFC pilnu etatu, dirbtų dar ir įstaigoje finansų specialistu pagal darbo sutartį 0,5 etato antraeilėse pareigose, ar NBFC suteiks galimybę darbuotojui dirbti antraeilėse pareigose? 

   Taip, darbuotojai tikrai turės galimybę dirbti papildomą darbą, kiek tai leidžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

   Valstybės tarnautojams pasirinkus perkėlimo procedūrą ir įstaigos vadovui pritarus, įstaigoje turi būti įsteigtos naujos pareigybės darbuotojams pagal darbo sutartį. Ar šių pareigybių aprašymų turinys (funkcijos) turi sutapti su NBFC patvirtintais pareigybių aprašymais, ar svarbus tik atitikimas specialiems reikalavimams?

   Pareigybių aprašymų turinys gali ir nesutapti su NBFC patvirtintais pareigybių aprašymais, tačiau tikslinga siekti, kad pagrindinės funkcijos sutaptų su NBFC patvirtintuose pareigybių aprašymuose pateikiamomis funkcijomis.

   Ar valstybės tarnautojui statusas turi būti pakeistas iki trišalės sutarties sudarymo, t. y. iki balandžio mėn.? Koks ilgiausias galimas statuso pakeitimo terminas?

   Sieksime, kad sutartys su NBFC darbuotojais būtų pasirašytos iki balandžio 20 d. Perkeliamas gali būti tik darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, todėl iki perkėlimo datos valstybės tarnautojo statusas turi būti pakeistas.

   Jeigu Finansų skyriuje dirba 2 valstybės tarnautojai. Vienas jų yra pakaitinis valstybės tarnautojas, vietoj darbuotojos, kuri yra vaiko priežiūros atostogose iki 2018 m. rugsėjo mėn. Yra tikimybė, kad abu (įskaitant pakaitinį valstybės tarnautoją) valstybės tarnautojai, atsisakys pereiti dirbti į Centrą. Kas tokiu atveju įstaigoje tvarkys buhalterinę apskaitą?

   Esant tokiai situacijai, nuo 2018 m. liepos 3 d. NBFC paskirs savo darbuotoją vykdyti buhalterinės apskaitos funkcijas, kurias perima NBFC, arba ieškosime galimybių su įstaigoje liekančiais darbuotojais (jei toks yra) tartis dėl papildomo darbo NBFC.

    

    

    

    

    

   Atnaujinta: 2018 04 27

  • 4.

   Kaip vyks organizaciniai pasirengimo darbai veiklos vykdymui NBFC?

    

   Ar įstaigos vadovas turės galimybę pasirinkti perduodamų į BNFC BA ir PA funkcijų apimtis? 

   Centralizuojamų funkcijų apimtį nustato LR Vyriausybė. Įstaigos vadovai neturės galimybės pasirinkti perduodamų funkcijų apimties, todėl NBFC patvirtintuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose priskirtas atlikti BA funkcijas įstaigos privalės perduoti vykdyti NBFC.

   Ar įstaigos bus informuojamos, kurie jų darbuotojai atsisakė pereiti dirbti į NBFC? 

   Šiuo atveju NBFC neturi prievolės informuoti įstaigų apie atsisakiusius pereiti dirbti į NBFC darbuotojus, tačiau numatoma įstaigas informuoti apie darbo tvarką iki 2018 m. gegužės 1 d.

   Ar norint pasirašyti darbo sutartį su NBFC dar šių metų balandžio viduryje, reikia turėti atleidimo lapelį iš savo įstaigos? Ką daryti, jei įstaiga tokių lapelių dar neįteikusi? Kaip tokiu atveju vyks sutarčių pasirašymas su NBFC?

   Atleidimo lapelių įteikimas neturi įtakos pasirašomoms trišalėms sutartims su darbuotojais. Jeigu Jūs pasirinksite darbo santykių tęstinumo procedūrą (perkėlimo), būsite perkelti iš vienos įstaigos į kitą. Įstaiga įspėjimo lapelius turėtų įteikti pagal LR teisės aktų nustatytus reikalavimus ir terminus.

   Jei iš įstaigos NBFC pareigybių neperima, kas atliks NBFC perimamas įstaigos funkcijas nuo 2018-07-03 d. ir kokia apimtimi?

   Esant tokiai situacijai, nuo 2018 m. liepos 3 d. NBFC paskirs savo darbuotoją atlikti iš įstaigos perimtas funkcijas. Tai bus naujas darbuotojas arba bus ieškoma galimybių su įstaigoje liekančiu darbuotoju (jei toks yra) tartis dėl papildomo darbo NBFC.

   Valstybės tarnautojams yra keletas būdų perėjimo į NBFC, tačiau kokia garantija, kad pasirinkus  tęstinumo procedūrą, įstaigos vadovas pasirašys trišalę sutartį su darbuotoju? Pateikiant informaciją  apie perėjimą į NBFC kokį  perėjimo būdą rinktis, kai nesame tikri, kaip bus?

   Su visais valstybės tarnautojais, kurie pasirinks perėjimo būdą ir jų įstaiga atliks žingsnius, kurie aprašyti darbuotojams atsiųstoje perėjimo schemoje – bus siekiama pasirašyti trišales darbo sutartis. Žinoma, ar bus pasirašoma trišalė darbo sutartis, priklauso ir nuo įstaigos vadovo geranoriškumo padėti į NBFC pereinančiam darbuotojui.

   Kaip numatoma supažindinti įstaigos darbuotojus su naujomis apskaitos vedimo tvarkomis, naujomis darbo funkcijomis?  Kas šį darbą turės atlikti?

   Konsoliduotų funkcijų atlikimo procesų aprašymai, LR Vyriausybės patvirtintos centralizuoto funkcijų atlikimo tvarkos ir kiti svarbūs klausimai bus pristatyti tiek įstaigų vadovams, tiek ir NBFC darbuotojams. Numatoma, kad susitikimai su įstaigų vadovais, kuriuose bus supažindinama su naujomis apskaitos vedimo tvarkomis, naujomis darbo funkcijomis NBFC bus organizuojami 2018 gegužės 2-15 d., o su NBFC darbuotojais – 2018 gegužės 16-31 d. Apie tikslius susitikimų grafikus ir vietą informuosime asmeniškai kiekvieną įstaigos vadovą ir NBFC darbuotoją el. paštu. 

   Kurios Įstaigos ar NBFC vidaus tvarkų (darbo ir poilsio laiko, bendrųjų vidaus tvarkos, aprangos ir išvaizdos, elgesio, naudojimosi el. paštu ir internetu reikalavimų, praėjimo į darbą registracijos ir kt.) bus privaloma laikytis?

   NBFC vidaus tvarkos taisyklės apibrėžia, kad NBFC darbuotojas, kurio darbo vieta yra kitoje įstaigoje, privalo laikytis tiek NBFC, tiek ir įstaigos, kurioje atlieka realias darbo funkcijas, bendrųjų vidaus tvarkos reikalavimų.

   Ar perėjus dirbti į NBFC darbuotojas konkrečių funkcijų priskyrimą ir nurodymus dėl laikinų papildomų darbų gaus ir privalės vykdyti tik iš NBFC vadovų?

   Taip.

   Ar įstaigos atsakingi darbuotojai turės teisę gauti iš NBFC dirbančių PA ir BA darbuotojų jiems reikalingos (pvz. analizei atlikti) papildomos informacijos?

   Visa informacija, susijusi su buhalterine apskaita ir personalo administravimu, įstaigos darbuotojams bus ir toliau pasiekiama, todėl nebus poreikio tokios informacijos prašyti iš NBFC darbuotojų. Esant specifinei, tik NBFC valdomos informacijos poreikiui, įstaiga galės ją gauti kreipiantis į NBFC.

   Kaip vyks komunikavimas tarp NBFC specialistų ir įstaigoje likusių specialistų, kai NBFC specialistui bus pavesta atlikti įstaigos, kurioje jis prieš konsolidavimą nedirbo, apskaitą ar personalo administravimą?

   Didesnėse įstaigose NBFC darbuotojas turės nuolatinę darbo vietą, todėl komunikacija bus nuolatinė. Mažesnėse įstaigose nuolatinis NBFC darbuotojo buvimas nėra būtinas. Tokiu atveju komunikavimas galės vykti el. paštu, telefonu, o pagal poreikį ir nuvykimu į įstaigą. Oficialūs dokumentai bus pateikiami naudojant dokumentų valdymo sistemas, o kai to nebus galima padaryti (pvz. dokumentai į asmens bylas), dokumentai bus arba paimami fiziškai, arba siunčiami paštu.

   Kaip bus sprendžiamas neatidėliotino pavadavimo klausimas, perdavus pareigybes NBFC (ligos ar kitais atvejais)?

   NBFC bus paskirti vieni kitus pavaduojantys darbuotojai.

   Ar jau yra žinoma, koks bus NBFC nuolatinės buveinės adresas Vilniaus regione?

   Numatoma, kad sprendimas dėl NBFC nuolatinės buveinės (-ių) bus priimtas iki 2018 m. birželio 30 d.

   Atnaujinta: 2018 03 20

  • 5.

   Kokia bus perėjimo iš dabartinės darbovietės į NBFC procedūra valstybės tarnautojams?

    

   Nuo 2018 m. liepos 3 d. įstaigose, dalyvaujančiose konsolidavimo I-ajame etape, neliks buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų. Jos perkeliamos į NBFC. Todėl įstaigų vadovai turės kitaip organizuoti veiklą įstaigose – panaikinti šias funkcijas atliekančių valstybės tarnautojų pareigybes, atitinkamai juos įspėjant Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais:

   • ne vėliau kaip prieš 2 mėn. iki pareigybės panaikinimo;

   • neįgaliajam, moteriai ir (ar) vyrui, auginantiems vaikus (vaiką) iki 14 metų, asmeniui , kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai – prieš 4 mėn. iki pareigybės panaikinimo.

   Įspėjimo laikotarpiu įstaiga privalo siūlyti (jeigu turi) kitas valstybės tarnautojo pareigas, kurių pareigybių aprašymuose nustatytus specialiuosius reikalavimus atleidžiamas valstybės tarnautojas atitinka. Jeigu tokios pareigos pasiūlomos ir valstybės tarnautojas sutinka, jis yra perkeliamas į šias pareigas. Jeigu tokių pareigų nėra arba valstybės tarnautojas nesutinka su siūlymais, jis yra atleidžiamas iš pareigų ir turi galimybę pereiti į NBFC.

   Atsižvelgiant į valstybės tarnautojų pateiktą informaciją, kurios prašome, NBFC pateiks konkrečius darbo pasiūlymus iki 2018 m. kovo 23 d.

   Valstybės tarnautojai į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą (NBFC) galės pereiti vienu iš dviejų būdų:

   • darbo santykių tęstinumo procedūra (svarbus įstaigų vadovų geranoriškas bendradarbiavimas);

   • įprasta atleidimo/priėmimo procedūra.

   Kaip pereiti į NBFC, išsaugant socialines garantijas?

   Valstybės tarnybos įstatymas nenumato procedūros, kaip vienoje įstaigoje dirbantis valstybės tarnautojas galėtų būti perkeltas į kitos įstaigos pareigybę, skirtą darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį. Perkėlimo iš vienos įstaigos į kitą procedūra taikoma tik darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį. Todėl tam, kad išsaugoti valstybės tarnautojui tokias pačias socialines garantijas kaip ir darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, perkėlimo procedūros atveju (nenutrūkstamą ilgalaikį darbo stažą, ilgesnes nei minimalios kasmetinės atostogos), dabartinėje darbovietėje jis turėtų išeiti iš valstybės tarnybos savo noru ir įsidarbinti toje pačioje darbovietėje pagal darbo sutartį. Tuomet galima būtų taikyti darbuotojo perkėlimo iš įstaigos į NBFC procedūras. Tokiu atveju sudaroma trišalė sutartis tarp įstaigos vadovo, kurioje darbuotojas dirba, paties darbuotojo ir įstaigos vadovo, į kurią darbuotojas perkeliamas. Trišalėje sutartyje fiksuojamos esamos darbo sąlygos (turimas darbuotojo atlyginimas (naujas darbdavys įsipareigoja mokėti ne mažesnį atlyginimą), taip pat data, nuo kurios skaičiuojamas darbo stažas buvusioje įstaigoje (t. y. priėmimo į buvusią įstaigą data)). Nepertraukiamo darbo stažas vienoje darbovietėje nenutrūksta ir yra toliau skaičiuojamas naujojoje įstaigoje nepaisant, kad įstaiga pasikeitė.

   Darbo stažas vienoje darbovietėje yra svarbus skaičiuojant kasmetines darbuotojo atostogas – vadovaujantis DK 138 str. 2 dalimi už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje, priklauso ilgesnės kasmetines atostogas. Vyriausybė yra nustačiusi, kad išdirbus daugiau kaip 10 m. vienoje

   darbovietėje, kasmetinės atostogos ilginamos 3 darbo dienomis, o už kiekvienus paskesnius 5 m. – dar papildomai po 1 darbo dieną.

   Tikimės, kad suformuoti darbo pasiūlymai pagal valstybės tarnautojų pateiktą informaciją, kurios prašome, bus priimtini ir trišales sutartis dėl perkėlimo pasirašysime iki balandžio mėn. vidurio.

   Koks įstaigų vadovų vaidmuo vykdant darbuotojų perkėlimo procedūrą?

   Siekiant, kad konsolidacijos procesas pokyčiuose dalyvaujantiems valstybės tarnautojams būtų kuo lengvesnis, labai svarbus įstaigos vadovo geranoriškas bendradarbiavimas ir noras sudaryti geresnes perėjimo į NBFC sąlygas darbuotojui. Rengiantis perkėlimo procedūrai, įstaigos vadovas turėtų įsteigti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę, į kurią valstybės tarnautojas būtų priimamas kitą dieną po to, kai savo noru išeis iš valstybės tarnybos. Taip pat svarbu, kad buvusiam valstybės tarnautojui naujoje pareigybėje būtų nustatytas atlyginimas, atitinkantis buvusį jo atlyginimą, kadangi šis atlyginimas bus fiksuojamas trišalėje sutartyje tarp įstaigos vadovo, perkeliamo darbuotojo ir NBFC vadovo.

   Kokia bus atleidimo/priėmimo procedūrų eiga?

   Atleidimo/priėmimo procedūra yra kuomet valstybės tarnautojas nutraukia tarnybos santykius vienoje įstaigoje ir pradeda dirbti kitoje, pasirašydamas darbo sutartį NBFC (NBFC visos pareigybės bus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis).

   Jeigu įstaiga įspėjimo laikotarpiu neturi tokių pareigų, kurias galėtų pasiūlyti valstybės tarnautojui, arba valstybės tarnautojas nesutinka su jos siūlymais, taip pat valstybės tarnautojui nepageidaujant dirbti NBFC, atėjus nustatytam įspėjimo terminui, valstybės tarnautojas yra atleidžiamas. Tokiu atveju atleistam valstybės tarnautojui, kas mėnesį (už praėjusį mėnesį) mokama Valstybės tarnybos įstatyme nustatyto dydžio kompensacija, kuri iš karto nutraukiama mokėti, įsidarbinus įstaigoje ar įmonėje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybių biudžeto. Taip pat valstybės tarnautojas įtraukiamas į valstybės tarnautojų rezervą (iki 6 mėnesių) ir jam gali būti siūlomos tokios pačios arba žemesnės kategorijos pareigos valstybės tarnyboje (jeigu jis atitinka specialiuosius pareigybės reikalavimus).

   Su atleistu iš valstybės tarnautojo pareigų asmeniu, kuris nori dirbti NBFC, bus sudaroma darbo sutartis. Tokiu atveju darbo santykiai pradedami iš naujo, darbo stažas buvusioje darbovietėje nebevertinamas ir pradedamas skaičiuoti iš naujo. Pasirinkus šį perėjimo į NBFC būdą, darbuotojas praranda socialines garantijas, susijusias su ilgalaikiu nepertraukiamu darbo stažu įstaigoje. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju išeitinė išmoka nemokama, kadangi asmuo pradeda dirbti iš valstybės biudžeto išlaikomoje įstaigoje.

    

    

   Atnaujinta: 2018 03 19

  • 6.

   Kokia perėjimo iš dabartinės darbovietės į NBFC procedūra darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis?

    

   Nuo 2018 m. liepos 3 d. įstaigose, dalyvaujančiose konsolidavimo I-ajame etape, neliks buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų. Jos perkeliamos į NBFC. Todėl įstaigų vadovai turės kitaip organizuoti veiklą įstaigose – panaikinti šias funkcijas atliekančių darbuotojų pareigybes, atitinkamai juos įspėjant Darbo kodekso nustatyta tvarka ir terminais:

   • ne vėliau kaip prieš 1 mėn. iki pareigybės panaikinimo;

   • jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, - prieš 2 sav. iki pareigybės panaikinimo.

   Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip 5 metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki 14 metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 metų, taip pat neįgaliems darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip 2 metai.

   Įspėjimo laikotarpiu įstaiga privalo siūlyti (jeigu turi) kitas pareigas, kurių pareigybių aprašymuose nustatytus specialiuosius reikalavimus atleidžiamas darbuotojas atitinka. Jeigu tokios pareigos pasiūlomos ir darbuotojas sutinka, jis yra perkeliamas į šias pareigas. Jeigu tokių pareigų nėra arba darbuotojas nesutinka su siūlymais, jis arba yra atleidžiamas iš pareigų arba turi galimybę perkėlimo būdu pereiti į NBFC.

   Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, numatoma taikyti perkėlimo pagal Darbo kodekso (toliau – DK) 51 str. procedūrą, išsaugant tokias pačias darbo sąlygas.

   Perkėlimo procedūra darbuotojams taikoma tada, kai darbuotojo darbo santykiai tęsiasi kitoje įstaigoje (DK 51 str.), išsaugant pagrindines darbuotojų socialines garantijas. Dėl perkėlimo bus sudaroma trišalė sutartis tarp įstaigos vadovo, kurioje darbuotojas dirba, paties darbuotojo ir įstaigos vadovo, į kurią darbuotojas perkeliamas. Trišalėje sutartyje fiksuojamos esamos darbo sąlygos (turimas darbuotojo atlyginimas (naujas darbdavys įsipareigoja mokėti ne mažesnį atlyginimą), taip pat data, nuo kurios skaičiuojamas darbo stažas buvusioje įstaigoje (t. y. priėmimo į buvusią įstaigą data)). Nepertraukiamo darbo stažas vienoje darbovietėje nenutrūksta ir yra toliau skaičiuojamas naujojoje įstaigoje nepaisant, kad įstaiga pasikeitė.

   Darbo stažas vienoje darbovietėje yra svarbus skaičiuojant kasmetines darbuotojo atostogas – vadovaujantis DK 138 str. 2 dalimi už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje, priklauso ilgesnės kasmetinės atostogos. Vyriausybė yra nustačiusi, kad išdirbus daugiau kaip 10 m. vienoje darbovietėje, kasmetinės atostogos ilginamos 3 darbo dienomis, o už kiekvienus paskesnius 5 m. – dar papildomai po 1 darbo dieną.

   Kaip bus vykdoma perkėlimo procedūra darbuotojams?

   Perkeliamas darbuotojas apie perkėlimą turi būti įspėtas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki perkėlimo. Jeigu darbuotojas sutinka, sudaroma trišalė sutartis dėl darbuotojo perkėlimo. Jeigu darbuotojas per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo raštu nesutinka su darbo santykių tęstinumu, darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės DK 57 str. nustatyta tvarka.

   Atsižvelgiant į darbuotojo pateiktą informaciją, kurios prašome, NBFC pateiks darbuotojui konkretų darbo pasiūlymą iki 2018 m. kovo 23 d. Jei šie pasiūlymai darbuotojams bus priimtini, tikimės, kad trišalės sutartys dėl perkėlimo bus pasirašytos iki balandžio mėn. vidurio.

    

    

    

   Atnaujinta: 2018 03 20

  • 7.

   Kaip vyks dokumentų valdymas ir darbas su informacinėmis sistemomis?

    

   Kaip bus sprendžiamas NBFC darbuotojų naudojimasis programine įranga BA ir PA funkcijoms vykdyti? Kas apmokės programų periodiško atnaujinimo išlaidas, kokiu teisiniu pagrindu programa bus perduodama iš įstaigos balanso į NBFC balansą?

   Įstaigų naudojamų informacinių sistemų ir licencijų NBFC neperims. Todėl informacinių sistemų palaikymo išlaidas ir toliau dengs įstaiga. Licencijų naudojimas bus apibrėžtas turto panaudos sutartyje, pasirašomoje tarp įstaigos ir NBFC.   

   Kadangi įstaigos dirba su skirtingomis programomis, ar darbuotojai NBFC lėšomis bus apmokomi dirbti su jiems nežinomomis programomis?

   Esant poreikiui – taip.

   Jei įstaiga neturi dokumentų valdymo sistemos. Kaip cirkuliuos dokumentai tarp NBFC ir tokios įstaigos?

   Nuo 2018 m. liepos 3 d. tokia įstaiga privalės naudotis IVPK teikiama nemokama dokumentų valdymo sistema EDVS. Apie tai įstaigos bus informuojamos atskirai.

   Ar numatoma naudoti vieningas informacines sistemas?

   Sprendimas dėl vieningų informacinių sistemų nėra priimtas. Šiuo metu atliekama naudojamų informacinių sistemų analizė, vertinama, kurios iš jų pagrindu yra tikslinga kurti vieningas informacines sistemas. Numatoma, kad vieningos informacinės sistemos bus naudojamos nuo II-ojo konsolidavimo etapo pradžios (2019 m. III-IV ketv.).

   Jei bus sukurtos ir įdiegtos vieningos informacinės sistemos BA ar PA vykdyti, kiek šių sistemų pirkimo, įdiegimo ir finansavimo našta guls ant įstaigų pečių?

   Mažesnės ir vidutinės įstaigos neturės prisidėti prie vieningų informacinių sistemų kūrimo kaštų dengimo. Šias sistemas numatoma kurti/tobulinti panaudojant ES struktūrinės paramos lėšas. Didesnės įstaigos, kurios naudoja daugiau informacinių sistemų, kurios integruotos su PA sistemomis, turės spręsti šių sistemų integracijos klausimus. Tačiau sprendimai, kokiomis lėšomis tai turės būti daroma, dar nėra priimti.

   Kam bus pavesta administruoti BA informacines sistemas, jei jomis naudosis NBFC darbuotojai?

   Iki I-ojo konsolidavimo etapo pabaigos informacines sistemas ir toliau administruos įstaiga.

   Ar iš įstaigos į NBFC perėjus dirbti buhalteriams, tačiau neperėjus personalo administratoriams visas darbas su „Steku“ ( duomenų suvedimas, atostogos, grafikų priskyrimas ir suvedimas, darbo apskaitos žiniaraščių formavimas pilnai pereis finansininkams ir antra darbo vieta (instaliavimas ) bus perkeltas buhalterinę apskaitą atliekantiems darbuotojams?

   Ne, nebus perkeliamas. NBFC paskirs kitą darbuotoją, kuris atliks personalo administravimo funkcijas. Darbas bus atliekamas, naudojantis įstaigos turima „Steko“ licencija.

    

   Atnaujinta: 2018 03 20

  • 8.

   Kaip vyks konsoliduotas buhalterinės apskaitos funkcijų atlikimas?

   Su kokia buhalterinės apskaitos programa bus dirbama nuo š. m. liepos mėnesio?

   I-uoju konsolidavimo etapu beveik visoms įstaigoms naudojamos informacinės sistemos nesikeis. Informacinių sistemų pakeitimai galimi tik tokiu atveju, jeigu įstaiga nėra didelė, jos naudojamos informacinės sistemos nėra plačiai naudojamos kitose įstaigose, o jos darbuotojai nesutinka pereiti į NBFC. Tuomet būtų svarstomas įstaigos informacinių sistemų keitimo tikslingumas. 

   Kas atliks turto apskaitos funkcijas? Jei šias funkcija vykdys NBFC darbuotojai, kaip jie gaus materialiai atsakingo asmens parašą, kad jie šias prekes priėmė?

   NBFC atliks buhalterinę turto apskaitą. Prekių priėmimas, turto inventorizacija, nurašymas ir toliau bus atliekamas įstaigose. NBFC turtą į apskaitą įtrauks gavusi iš įstaigos visus tinkamai įformintus dokumentus.

   Kam būtų atskaitingas darbuotojas, pasilikęs įstaigoje ir atliekantis patarėjo finansų klausimais funkcijas? Koks atlyginimas bus mokamas tokiam darbuotojui? Ar keisis kategorija? Ar išliks nepanaudotos kasmetinės  atostogos?

   Finansų planavimo ir išankstinės finansų kontrolės funkcijas įstaigose atliekantys darbuotojai nebus pavaldūs NBFC. Jie yra pavaldūs įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Įstaigos vadovas turi priimti sprendimą, koks darbuotojas(-ai) atliks finansų planavimo ir išankstinės finansų kontrolės funkcijas. Nuo to priklauso, ar bus pasikeitimai dabar šias funkcijas atliekantiems darbuotojams, ar ne.

   Ar įstaiga turės prieigą prie apskaitos duomenų, norėdama priimti sprendimą dėl sąskaitų apmokėjimo?

   Taip, įstaiga, kaip ir anksčiau, turės prieigą prie tokių duomenų.

   Darbo užmokestis. Kokią mėnesio dieną (ar dienomis) NBFC planuoja mokėti įstaigoms darbo užmokesčio avansą ir atlyginimą?

   NBFC nesiekia keisti nusistovėjusio avansų ir atlyginimų mokėjimo grafiko įstaigose.

   Kas įstaigoje atsakys už klaidingos (jei tokia būtų) finansinės informacijos pateikimą?

   Įstaigos vadovo finansų planavimo ir išankstinės finansų kontrolės funkcijas įstaigose atliekantys darbuotojai.

   Ar gali būti, kad įstaigoje neliks vyr. buhalterio, kaip tokią situaciją numatoma spręsti, nes paliekama funkcija pasirašyti ir tvirtinti ataskaitas ir kitus apskaitos registrus.

   Visoms įstaigoms bus priskirti darbuotojai, kurie dirbs NBFC ir atliks vyriausiojo buhalterio funkcijas. Mažesnėms įstaigoms vyriausiasis buhalteris bus skiriamas ne vienai, o kelioms įstaigoms.

   Kaip bus sprendžiamas apskaitos duomenų perkėlimas ir apskaitos dokumentų perdavimas? Kokia perdavimo data? Apskaitos dokumentų archyvas lieka įstaigoje ar bus perduodamas į NBFC ?

   Apskaitos dokumentai lieka įstaigose. Numatoma, kad ir toliau bus naudojamos tos pačios informacinės sistemos, todėl apskaitos duomenų perkelti nereikės. Apskaitos likučiai bus perduodami perdavimo-priėmimo aktu, NBFC pradedant centralizuotą įstaigos apskaitą.

   Ar yra Įstaigos ir NBFC sutarties dėl centralizuoto buhalterinės apskaitos atlikimo projektas nagrinėjimui?

   Iki 2018 m. gegužės 1 d. Vyriausybė turėtų patvirtinti Centralizuotą buhalterinės apskaitos atlikimo tvarką, prie kurios bus pridėta tipinė sutartis dėl centralizuoto buhalterinės apskaitos atlikimo. Projektus numatoma parengti ir pateikti ministerijoms iki balandžio 6 d.

   Kada bus pasirašomos sutartys tarp įstaigos ir NBFC dėl centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo?

   2018 m. gegužės-birželio mėnesiais.

   Kaip vyks mokėjimo paraiškų darymas VBAM sistemoje? Kas suruoš apmokamų sąskaitų-faktūrų paketą?

   Paraiškas rengs ir apmokamų sąskaitų faktūrų paketą parengs NBFC.

   Kaip bus užtikrinti ir kokie bus informacijos pateikimo terminai, siekiant užtikrinti savalaikį apmokėjimą už atostogas, atlyginimą, komandiruotpinigius?

   Kokiais terminais įstaigos turi pateikti dokumentus ir kokiais NBFC turi atlikti atitinkamus apmokėjimus, bus nustatyta Centralizuoto buhalterinės apskaitos atlikimo sutartyje, pasirašomoje tarp įstaigos ir NBFC.

   Ar pateikiant sąskaitas faktūras reikės nurodyti išlaidų straipsnius, finansavimo šaltinius, programas, priemones, išskirstyti pagal materialiai atsakingus asmenis, nurodant, kam susigrąžinamas PVM, iš kokios banko sąskaitos turi būti apmokama?  Direkcija mano, kad kol surašys šią  informaciją, spėtų paslaugų sąskaitą užpajamuoti ir  apmokėti.

   Taip, reikės pateikti šią informaciją, kuri reikalinga buhalterinei apskaitai.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Atnaujinta: 2018 04 27

  • 9.

   Kaip vyks konsoliduotas personalo administravimo funkcijų atlikimas?

    

   Kas siųs įstaigų darbuotojus tikrintis sveikatos? Ar visais atvejis tai darys NBFC personalo administratorius?

   Tai priklauso nuo to, ar ši funkcija iki konsolidavimo buvo personalo padalinyje, ar ne. Jeigu šią funkciją įstaigoje atlieka darbuotojai, kurie nėra personalo padaliniuose, tuomet tokių įstaigų darbuotojų sveikatos patikrinimu rūpinsis ne NBFC, bet pati įstaiga.  Jeigu tai atlikdavo personalo darbuotojas, tuomet šia funkcija rūpinsis NBFC.

   Ar bus nustatyti terminai dokumentų įforminimui (atostogos, pažyma ir t.t.)?

   Per kiek laiko NBFC turi atlikti vienas ar kitas funkcijas, gavus iš įstaigos informaciją, bus nustatyta Centralizuotoje funkcijų atlikimo tvarkoje, kurią tvirtins Vyriausybė. Centralizuoti personalo administravimo procesai rengiami taip, kad centralizuotas funkcijos atlikimas minimaliai įtakotų funkcijos atlikimo greitį, todėl laiko atžvilgiu funkcijų atlikimas nelabai skirsis nuo necentralizuoto atlikimo.

   Esant kontroliuojančių institucijų auditams (pvz.: steigėjo, darbo inspekcijos, Valstybės kontrolės, Nacionalinio akreditacijos biuro), kuri įstaiga privalės pateikinėti dokumentus patikrinimui ir kurios įstaigos atsakomybė bus už neatitinkantį teisės aktų darbuotojo atleidimą, darbo užmokesčio mokėjimo klaidas ir kitų finansinių dokumentų klaidas?

   Dokumentus pateiks įstaiga, kuri juos saugos. Nustatant atsakomybę už netinkamą funkcijų atlikimą bus atsižvelgiama tiek į įstaigos, tiek į NBFC veiksmus (ar įstaiga pateikė kokybišką informaciją, ar pateikta laiku, ar NBFC tinkamai parengė dokumentus, ar tai padarė laiku ir pan.). Jeigu bus nustatyta NBFC kaltė, dėl kurios įstaiga patyrė nuostolį (pvz. kompensacija už neteisėtą darbuotojo atleidimą), įstaiga regreso tvarka galės tą žalą išieškoti iš NBFC.

   Jeigu darbo laiko apskaita paliekama įstaigos kompetencijai, o įstaiga darbo laiko apskaitos žiniaraščiai dar  pildomi „popieriniu“ būdu, ar įstaiga privalės jungtis prie NBFC informacinių sistemų, ar galės spręsti savo nuožiūra?

   NBFC popierinių dokumentų pagal galimybes sieks vengti. Kol kas numatoma prašyti visus popierinius dokumentus pateikti NBFC skenuotus. Įstaigos, kurios neturi įsidiegę dokumentų valdymo sistemų bus raginamos naudotis IVPK teikiama nemokama dokumentų valdymo sistema EDVS.

   Ar NBFC darbuotojai, rengdami įsakymų projektus personalo klausimais, vertins juos atitikimo galiojantiems norminiams bei įstaigos vidaus administravimo teisės aktams? Ar tik atliks „techninį“ t. y. teksto surinkimo ir pateikimo direktoriui pasirašyti funkciją, o visa atsakomybė ir toliau liks įstaigai?

   NBFC atliks techninį darbą. Už visus sprendimus yra atsakinga įstaiga. NBFC nustatys standartizuotas formas, kokią informaciją  įstaiga turi pateikti NBFC vienai ar kitai funkcijai atlikti, dokumentui parengti. Visi dokumentų projektai bus rengiami pagal įstaigų pateiktą informaciją. Tačiau NBFC darbuotojai, rengdami įsakymų projektus, pagal savo kompetenciją vertins jų atitikimą galiojantiems teisės aktams ir, esant neatitikimams, prašys įstaigos tikslinti informaciją. Kiekvienas įstaigos vadovas yra nustatęs vizavimo mechanizmą rengiamiems dokumentams. Centralizuotas funkcijos atlikimas šio mechanizmo neturėtų paveikti (nebent įstaigos vadovas nuspręstų kitaip), todėl galimybė surasti esančias klaidas prieš dokumentui patenkant vadovui pasirašyti, niekur nedingsta.

   Kas atlikinės darbo pareigų pažeidimų tyrimą?

   Įstaiga.

   Kaip bus teikiamos dokumentų bylos archyvui? Kas atsako už bylų pateikimą?

   NBFC tvarkomas bylas archyvui perduos teisės aktų nustatyta tvarka.  Įstaigos savo tvarkomas bylas teiks archyvui savarankiškai.

   Kur ir kokiu būdu įstaiga galės matyti informaciją apie įstaigos darbuotojų, pvz. darbo sutartis, jų paskyrimus, atostogų likučius, darbo laiko apskaitą ir pan.?

   Ši informacija bus matoma programoje, kuria bus atliekamas įstaigos personalo administravimas.

   Kokiu būdu, priemonėmis įstaigų darbuotojai pasirašys, kad gavo pažymėjimus, atnaujintus sertifikatus, darbo sutarčių pakeitimus ir pan.?

   Sieksime, kad įstaigų darbuotojai visus dokumentus pasirašytų elektroniniu parašu. Atskirais atvejais,  jei tai nepavyks, spręsime individualiai.

   Kodėl sutartis numatoma tik dėl buhalterinės apskaitos ir nenumatoma dėl personalo? Kaip bus tariamasi dėl personalo funkcijų?

   Centralizuoto personalo administravimo procesus siekiama pakankamai aiškiai detalizuoti rengiamoje Centralizuoto funkcijų atlikimo tvarkoje, kurią iki gegužės 1 d. turėtų patvirtinti Vyriausybė.

   Kas bus atsakingas už mokymo planų sudarymą?

   Įstaiga.

   Kaip bus įgyvendinami personalo priėmimo ir atleidimo, atostogų, komandiruočių ir kiti darbo organizavimo pavedimai, informacijos pateikimas kitai institucijai asmens duomenų apsaugos prasme?

   LR Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalis numato, kad darbdaviui draudžiama tvarkyti su darbo reikmėmis nesusijusius (perteklinius) darbuotojo asmens duomenis, taip pat pateikti darbuotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

   2018 m. gruodžio 19 d. LR Seimo priimti LR buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo įstatymas, LR biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas ir LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas vertintini, kaip LR Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nurodyti įstatymuose nustatyti atvejai, todėl įstaigos asmens duomenų pateikimas NBFC nepažeidžia asmens duomenų apsaugos principų.

   Koks nuo 2018 m. liepos 3 d. preliminarus darbuotojų skaičius bus skiriamas vienam NBFC personalo funkcijas atliekančiam darbuotojui?

   Skaičiuojama, kad vidutiniškai vienam NBFC personalo administratoriui nuo 2018 m. liepos 3 d. reikės administruoti apie 160-190 darbuotojų.

   Kokia mokymų organizavimo srities funkcijų dalis lieka įstaigoje?

   Numatoma, kad įstaigos turės nustatyti kvalifikacijos tobulinimo poreikį, parengti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą ir pagal poreikį vykdyti susijusius pirkimus. Visa tai tiksliau bus reglamentuota Centralizuoto funkcijų atlikimo tvarkoje, kurią iki gegužės 1 d. turėtų patvirtinti Vyriausybė.

   Atnaujinta: 2018 03 20